Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tập viết 2

Tuần 20. Chữ hoa: Q

5/25/2018 11:01:16 AM

chữ y hoa

4/29/2018 9:53:49 PM

chu hoa Q

4/10/2018 9:06:17 PM

GIAO ÁN HDH TUAN 5

4/7/2018 8:28:57 PM

Tuần 33. Chữ hoa: V (kiểu 2)

2/21/2018 11:18:33 PM

Tuần 32. Chữ hoa: Q (kiểu 2)

2/21/2018 11:11:48 PM

Tuần 31. Chữ hoa: N (kiểu 2)

2/21/2018 11:10:17 PM

Tuần 29. Chữ hoa: A (kiểu 2)

2/21/2018 11:06:57 PM

Tuần 28. Chữ hoa: Y

2/21/2018 11:05:44 PM

Tuần 26. Chữ hoa: X

2/21/2018 11:04:17 PM

Tuần 26. Chữ hoa: X

2/21/2018 10:56:24 PM

Tuần 25. Chữ hoa: V

2/21/2018 10:53:37 PM

Tuần 25. Chữ hoa: V

2/21/2018 10:48:04 PM

Tuần 25. Chữ hoa: V

2/21/2018 10:37:49 PM

Tuần 24. Chữ hoa: U, Ư

2/21/2018 10:36:49 PM

Tuần 23. Chữ hoa: T

2/21/2018 10:35:49 PM

Tuần 22. Chữ hoa: S

2/21/2018 10:34:49 PM

Tuần 21. Chữ hoa: R

2/21/2018 10:32:50 PM

Tuần 20. Chữ hoa: Q

2/21/2018 10:21:37 PM

Tuần 19. Chữ hoa: P

2/21/2018 10:19:52 PM

Tuần 17. Chữ hoa: Ô, Ơ

2/21/2018 10:18:35 PM

Tuần 16. Chữ hoa: O

2/21/2018 10:15:19 PM

Tuần 15. Chữ hoa: N

2/21/2018 10:13:05 PM

Tuần 14. Chữ hoa: M

2/21/2018 10:11:18 PM

Tuần 13. Chữ hoa: L

2/21/2018 10:08:18 PM

Tuần 12. Chữ hoa: K

2/21/2018 10:05:10 PM

Tuần 11. Chữ hoa: I

2/21/2018 10:02:02 PM

Tuần 10. Chữ hoa: H

2/21/2018 10:00:06 PM

Tuần 8. Chữ hoa: G

2/21/2018 9:57:47 PM

Tuần 7. Chữ hoa: E, Ê

2/21/2018 9:53:53 PM

Tuần 7. Chữ hoa: E, Ê

2/21/2018 9:44:44 PM

Tuần 6. Chữ hoa: Đ

2/21/2018 9:43:15 PM

Tuần 5. Chữ hoa: D

2/21/2018 9:42:00 PM

Tuần 2. Chữ hoa: Ă, Â

2/21/2018 9:40:35 PM

Tuần 4. Chữ hoa: C

2/21/2018 9:38:42 PM

Tuần 4. Chữ hoa: C

2/21/2018 9:30:43 PM

Tuần 2. Chữ hoa: Ă, Â

2/21/2018 9:28:16 PM