Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

CT Thí điểm 4

Unit 11: My daily activies

1/8/2018 9:40:19 AM

Unit 13: Favourite food and drink

1/8/2018 9:33:52 AM

Unit 12: Jobs

10/23/2017 6:54:05 PM

Unit 6: My school

9/16/2017 4:31:47 PM

Unit 1: Good morning. How are you?

7/16/2017 8:54:55 PM

Bảo Na

5/22/2017 8:21:12 PM

Unit 8: My school timetable

4/11/2017 9:32:50 PM

Unit 17: My area

3/28/2017 11:32:51 AM

Unit 5: Our hobbies

3/19/2017 7:35:32 PM

Câu lạc bộ Tiếng anh hay

3/9/2017 9:46:55 PM

Unit 17: My area

3/5/2017 9:43:33 AM

Unit 17: My area

2/25/2017 9:52:43 PM

Trò chơi Rung chuông vàng

2/23/2017 6:14:21 PM

Unit 18: My clothes

4/15/2015 9:16:21 PM

Unit 19: A picnic

4/10/2015 3:08:39 PM

Unit 18: My clothes

4/8/2015 2:20:56 PM

Unit 6: My school

4/2/2015 10:30:36 AM

Unit 6: My school

4/2/2015 10:10:01 AM

rung chuong vang

3/30/2015 8:43:10 AM

Unit 17: My area

3/29/2015 12:50:51 PM

Unit 16: Zoo Animals

3/26/2015 1:31:01 PM

Unit 12: Jobs

3/26/2015 8:39:20 AM

Unit 17: My area

3/25/2015 7:13:18 PM

unit 17 my area-lesson 1

3/25/2015 6:56:13 PM

Unit 11: My daily activies

3/24/2015 2:39:10 PM

Unit 10: My classmates

3/24/2015 2:29:49 PM

Unit 15: Festivals

3/20/2015 9:52:13 AM

Unit 10: My classmates

3/20/2015 9:50:01 AM

Unit 12: Jobs

3/13/2015 2:40:17 PM

Unit 15: Festivals

3/8/2015 10:09:44 AM

Unit 15: Festivals

3/8/2015 9:36:55 AM

Unit 15: Festivals

3/8/2015 9:27:33 AM

Unit 7: My school subjects

2/11/2015 10:03:36 AM

Unit 6: My school

2/11/2015 9:59:18 AM

Unit 6: My school

2/1/2015 9:32:26 PM

Unit 7: My school subjects

1/27/2015 11:57:21 AM

Unit 13: Favourite food and drink

1/27/2015 11:20:35 AM