Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 11 Nâng cao

Bài 43. Ankin.

12/28/2017 6:12:04 PM

Bài 16. Phân bón hoá học

11/7/2017 9:22:56 AM

Bài 16. Phân bón hoá học

11/5/2017 6:21:50 PM

Bài 32. Ankin

11/24/2014 3:14:18 PM

bài 46 benzen và alkylbenzen

11/16/2014 11:34:20 PM

GADT-Bài Phenol

10/27/2014 2:58:21 PM

Luyện tập dẫn xuất Halogen

10/5/2014 8:12:07 PM

Luyen tap RH khong no

7/24/2014 5:07:21 AM

Phenol11NC

6/22/2014 10:06:21 AM

Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

4/20/2014 4:04:27 AM

Phenol-11NC

4/16/2014 1:08:09 PM

Benzen-aren

3/15/2014 6:14:07 AM

nito

2/18/2014 8:45:08 AM

Cacbon-11Nc

2/5/2014 5:45:27 PM

ANKAN-T2-THẢO

1/19/2014 5:01:42 AM

ANKAN-T1-THẢO

1/19/2014 5:01:20 AM

phân lân

11/26/2013 4:56:05 PM

Khái quát về nito

11/21/2013 7:52:04 PM

Cacbon-Phương Thảo

11/21/2013 12:11:40 PM

NH3-Giang

11/20/2013 11:11:12 AM

silic va hop chat cua si lic

11/14/2013 9:11:08 AM

Bai TENCPEN ppt

11/7/2013 2:11:04 AM

bài giảng photpho ban nang cao

11/1/2013 4:21:00 AM

tiet 19- luyen tap N, P, va hop chat

10/31/2013 10:10:56 AM

Phan bon hoa hoc 11

10/22/2013 9:10:25 AM

hoa 11- tiet 18- phan bon hoa hoc

10/18/2013 7:10:19 AM

axit nitric-muối nitrat

10/17/2013 9:10:31 AM

photpho

10/17/2013 9:10:13 AM

NITƠ-11NC

10/6/2013 10:28:03 PM

NITƠ-11NC

10/6/2013 10:15:04 PM