Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Sách Nâng cao

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

3/17/2018 9:00:19 AM

lop 2

2/1/2018 5:04:49 AM

lop 12

2/1/2018 4:58:58 AM

Bài 43. Ankin.

12/28/2017 6:12:04 PM

Bài 13. Peptit và protein

11/11/2017 9:43:08 PM

Bài 16. Phân bón hoá học

11/7/2017 9:22:56 AM

Bài 16. Phân bón hoá học

11/5/2017 6:21:50 PM

Acid carboxylic

6/27/2017 7:47:51 AM

Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

5/18/2017 9:45:22 PM

Bài 32. Ankin

11/24/2014 3:14:18 PM

bài 46 benzen và alkylbenzen

11/16/2014 11:34:20 PM

hiđro sunfua

10/29/2014 9:39:56 PM

GADT-Bài Phenol

10/27/2014 2:58:21 PM

Luyện tập dẫn xuất Halogen

10/5/2014 8:12:07 PM

Bài 30. CLO

8/22/2014 10:47:02 PM

Hidro sunfua NC10

7/24/2014 5:07:40 AM

Luyen tap RH khong no

7/24/2014 5:07:21 AM

bài sắt hóa học 12

6/29/2014 12:07:35 PM

Phenol11NC

6/22/2014 10:06:21 AM

Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

4/20/2014 4:04:27 AM

Thảo-Cân bằng hóa học

4/20/2014 4:04:19 AM

Phenol-11NC

4/16/2014 1:08:09 PM

MOM

4/5/2014 5:11:13 PM

chuyên đề Hóa

4/2/2014 9:04:01 AM

Bai. Ozon va Hidropeoxit

3/17/2014 9:56:08 AM

bài vật liệu polime tiết 2

3/16/2014 10:06:38 AM

Benzen-aren

3/15/2014 6:14:07 AM