TRƯỜNG TH ĐẠI ÂN 2A
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ CHUYÊN ĐỀ
MÔN : TOÁN
LỚP : 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
LUYỆN TẬP
b
15 + 1 =
10 + 5 =
12 + 2 =
16
15
14
1
7
3
1
4
-
17 - 3 =
Thứ bảy ngày 27 tháng 1 năm 2018
TOÁN
17
3
-
4
7 trừ 3 bằng 4 ,viết 4
Hạ 1, viết 1
14
1
PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3
Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018
TOÁN
PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3
Bài1: Tính
a, 13 17 14 16 19
- - - - -
2 5 1 3 4 .
1
1
2
1
3
1
3
1
5
1
Bài 2: Tính
12 – 1 = 14 – 1 =
17 – 5 = 19 – 8 =
14 – 0 = 18 – 0 =
11
12
14
13
11
18
3. Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu)
16
1
2
3
4
5
11
12
14
15

13
Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018
TOÁN:
PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3
12
19 - 4 =
16 - 5 =
15 - 3 =
14 - 1 =
12 - 2 =
16
10
11
18 - 2 =
5
1
4
2
3
6
13
15
Trò chơi: Ô CỬA BÍ MẬT
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !
S
Đ
17 - 4 = 15
11 + 5 = 16
18 - 5 = 13
19 - 6 = 14
13 - 2 = 11
S
Đ
Đ
2
5
3
1
4
Trò chơi củng cố
Trò chơi củng cố