MÔN TOÁN-LỚP 1
PHÒNG GIÁO DỤC TRẦN ĐỀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ÂN 2A
Bài: Một chục-Tia số
Toán 1
Một chục-Tia số
Toán 1
Một chục-Tia số
Toán 1
Một chục-Tia số
Toán 1
Một chục-Tia số
Toán 1
Một chục-Tia số

Một chục.
Tia số.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Có 10 quả trên cây
10 quả gọi là 1 chục
Toán 1
Một chục-Tia số
Có 10 que tính
10 que tính gọi là
1 chục que tính
10 đơn vị = 1 chục
1 chục
con bướm
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Giới thiệu tia số
Tia số
1. Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn:
1. Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn:
2. Khoanh vào 1 chục con vật (theo mẫu):
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Khoanh vào 1 chục con vật (theo mẫu):
Một chục-Tia số
Toán 1
Một chục-Tia số
2. Khoanh vào 1 chục con vật (theo mẫu):
Một chục-Tia số
Toán 1
2. Khoanh vào 1 chục con vật (theo mẫu):
1
3
4
5
7
8
9
10
0
Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
2
6
Liên hệ cuộc sống
Liên hệ cuộc sống