Chào mừng các em đến với
B�I H?C TR?C TUY?N
MÔN: LỊCH SỬ
LỚP: 8
Tiết 3
BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII (tiết 1)
NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.
1. Tình hình kinh tế.
Tình hình kinh tế nông nghiệp của nước Pháp như thế nào?
- Nông nghiệp: Lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp
- Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến cản trở, kìm hãm
Tình hình Công thương nghiệp của nước Pháp ra sao?
Nộp thuế cho lãnh chúa
Nộp thuế cho nhà thờø
Phần còn lại của nông dân
Nộp thuế cho nhà nước PK
50%
25%
10%
15%
THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789
Quý tộc phong kiến
Nông dân nghèo khổ
Tăng lữ
Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng
Qua bức tranh người họa sĩ muốn thể hiện điều gì?
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.
1. Tình hình kinh tế.
Trước cách mạng nước Pháp theo chế độ nào?
- Chính trị: duy trì chế độ quân chủ chuyên chế.
2. Tình hình chính trị - xã hội
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.
1. Tình hình kinh tế.
+ Tăng lữ, quý tộc: nắm mọi quyền hành, không phải đóng thuế.
+ Đẳng cấp thứ 3: Tư sản, nông dân và dân nghèo thành thị: không có quyền lợi gì, phải đóng nhiều thứ thuế
Xã hội nước Pháp có những giai cấp, tầng lớp nào? Đặc điểm của các giai cấp, tầng lớp đó.
- Xã hội:
Tăng lữ
Quý tộc
SƠ ĐỒ “CHẾ ĐỘ BA ĐẲNG CẤP” Ở PHÁP TRƯỚC 1789
Đẳng cấp quý tộc phong kiến
Đẳng cấp Tăng lữ
Đẳng cấp thứ ba
(nông dân, tư sản, bình dân thành thị)
Được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi
Chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ
Duy trì chế độ phong kiến
Muốn xóa bỏ chế độ phong kiến
=> Mâu thuẫn xã hội gay gắt giữa đẳng cấp thứ ba với quý tộc và tăng lữ
Chế độ Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp
- Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô tố cáo, phê phán chế độ phong kiến trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Thời kỳ này ở Pháp có những nhà tư tưởng tiến bộ nào?
2. Tình hình chính trị - xã hội
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.
1. Tình hình kinh tế.
CÁC NHÀ “TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG” Ở PHÁP THẾ KỶ XVIII
“Để có tự do chính trị, chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe doạ người khác”
“Hãy đập tan toà nhà của sự dối trá!”
“Xéo nát bọn đê tiện”
“Mọi người sinh ra tự do nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích. Tự do là quyền tự nhiên của con người”
- Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.
- Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (thể hiện sự dối trá) và tăng lữ “bọn đê tiện”.
Dựa vào những đoạn trích ngắn trên em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.
3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng


Em hãy rút ra nội dung, tư tưởng chung của 3 ông ?
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Nội dung:
+ Kịch liệt phê phán chế độ quân chủ chuyên chế
+ Đề xướng quyền tự do con người
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Em hãy rút ra ý nghĩa, vai trò của trào lưu ánh sáng?
Ý NGHĨA
Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ.
Định hướng cho xã hội mới trong tương lai.
Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
A. Quân chủ lập hiến.
B. Cộng hòa tư sản.
C. Quân chủ chuyên chế.
D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.
B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.
D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác.
Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?
A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.
B. Nông dân với quý tộc phong kiến.
C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.
D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 1. Trước cách mạng, Pháp là một nước có nền kinh tế
A. Nông nghiệp phát triển.
C. nông nghiệp lạc hậu.
B. Tư bản chủ nghĩa.
D. Công nghiệp lạc hậu.
Chọn đáp án đúng:
C. Nông nghiệp lạc hậu.

Câu 2. Giai cấp, tầng lớp nào trong đẳng cấp thứ ba lãnh đạo cách mạng?
A. Nông dân.
C. Tư sản
B. Công nhân.
D. Bình dân thành thị.
C. Tư sản.
Hãy trình bày về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Pháp trước cách mạng?
nguon VI OLET