CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Ly
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy nêu các thao tác để bật máy tính?
Để làm việc với máy tính, em cần khởi động máy tính bằng hai
thao tác dưới đây:
Bật công tắc trên thân máy.
Bật công tắc trên màn hình.
1. Màn hình
2. Thân máy
3 Bàn phím
4. Chuột
Nhắc lại các bộ phận chính của máy tính để bàn?
Trong 4 bộ phận của máy tính để bàn thì bộ phận nào dùng để đưa thông tin vào ?
Bàn phím
Chuột
BÀI 3: CHUỘT MÁY TÍNH
BÀI 3: CHUỘT MÁY TÍNH
Mục tiêu:

- Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính.
Biết cầm chuột đúng cách.
Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
1
2
3
1. Tìm hiểu về chuột máy tính
Nút trái
Nút phải
bánh lăn
Chuột máy tính có …bộ phận cơ bản:
3
Chuột máy tính giúp em làm gì?
Chuột máy tính giúp em điều khiển máy tính được thuận tiện, nhanh chóng.
2. Sử dụng chuột
Ngón cái
Ngón trỏ
Ngón giữa
Ngón áp út
Ngón út
Quan sát hình. Điền các từ sau vào chỗ chấm(…) để được câu đúng
Đặt chuột trên mặt phẳng
Cầm chuột bằng…………………
Tay duỗi tự nhiên
Ngón trỏ đặt vào…………………
Ngón giữa đặt vào………………..
Ngón cái đặt vào……………………
Ngón út và ngón áp út đặt vào.............................
Tay phải
Nút trái chuột
Nút phải chuột
Bên trái chuột
Bên phải chuột
Bên phải chuột, bên trái chuột, nút phải chuột, nút trái chuột, tay phải
2. Sử dụng chuột
Quan sát và cho biết các hình sau thể hiện cách cầm chuột Đúng hay Sai
SAI
ĐÚNG
1
2
3. Con trỏ chuột
Khi di chuyển chuột thì vị trí hình mũi tên cũng thay đổi theo. Mũi tên đó gọi là con trỏ chuột.
Con trỏ chuột
Ngoài hình dạng mũi tên, con trỏ chuột còn có một số hình dạng như sau:
3. Con trỏ chuột
4. Các thao tác sử dụng chuột
1
2
3
4
5
Hãy nêu các thao tác sử dụng chuột?
2
4. Các thao tác sử dụng chuột
1
Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng.
Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay
3
Nhấn nút chuột trái liên tiếp 2 lần rồi thả ngón tay ra.
4. Các thao tác sử dụng chuột
4
Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay ra
5
Nhấn và giữ nút trái chuột trong khi di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết rồi thả ngón tay ra.
4. Các thao tác sử dụng chuột
***Chú ý:
Em sử dụng nút trái chuột để thực hiện thao tác: nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột
CỦNG CỐ
Câu 1: Chuột máy tính có mấy bộ phận cơ bản:

A. 2 B. 3 C. 4
Câu 2: Chuột máy tính giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện Đúng hay Sai ?

ĐÚNG
CỦNG CỐ
Câu 3: Theo em cách cầm chuột đúng thì ngón trỏ đặt ở vị trí nào?

Nút trái chuột

Nút phải chuột

C. Bên phải chuột
CỦNG CỐ
Câu 4: Thao tác nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay ra gọi là:

Nháy chuột

Nháy đúp chuột

Kéo thả chuột
nguon VI OLET