1
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY
Năm học: 2021-2022
Nhắc lại kiến thức cũ
a) Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho .............
b) Với .............. có một căn bậc hai là 0.
Điền vào dấu chấm (....) để được khẳng định đúng.
Câu 1:
Câu 2:
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
số 0
Đ
Đ
Đ
S
CĂN BẬC BA
BÀI GIẢNG TOÁN 9 – ĐẠI SỐ
CHƯƠNG 1 – BÀI 9
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
Bài toán: Một người thợ cần làm một thùng hình lập phương chứa đúng 64 lít nước. Hỏi người thợ đó cần phải chọn độ dài cạnh của thùng là bao nhiêu đêximét
Nhắc lại kiến thức lớp 8
x x
x?
Thể tích hình lăng trụ đứng:
V= S . h
(S là diện tích đáy, h là chiều cao)
Thể tích hình lập phương có độ dài cạnh x là:
VABCD.A`B`C`D` = x3
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
Bài toán: Một người thợ cần làm một thùng hình lập phương chứa đúng 64 lít nước. Hỏi người thợ đó cần phải chọn độ dài cạnh của thùng là bao nhiêu đêximét
Bài giải
x x
x?
Gọi x (dm) là độ dài cạnh của thùng hình lập phương, đk x>0
Theo đề bài ta có
(vì 43= 64)
Vậy độ dài của thùng là 4dm từ đó 43= 64
Người ta gọi 4 là căn bậc ba của 64
V=64
Ví dụ 1: 4 là căn bậc ba của 64 vì 43= 64
- Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba
- Căn bậc ba của số a Kí hiệu:
- 5 là căn bậc ba của – 125 vì = -125
Căn bậc ba của số a là một số x sao cho x3= a
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
?1Sgk
Tìm căn bậc ba của mỗi số sau
a)
b)
d)
c)
Căn bậc ba của số a là một số x sao cho x3= a
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
1
SHIFT
7
2
8
=
Bấm:
Vậy:
Kết quả
?1 trang 35Sgk
Tìm căn bậc ba của mỗi số sau
Căn bậc ba của số a là một số x sao cho x3= a
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
a)
b)
d)
c)
3
-4
Nhận xét:
+ Căn bậc ba của một số dương là một số dương
+ Căn bậc ba của một số âm là một số âm
+ Căn bậc ba của số 0 là 0
Chú ý: Từ định nghĩa căn bậc ba, ta có:
0
2. Tính chất
a)
b)
c)
ta có.
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
2. Tính chất
a)
b)
c)
ta có.
Ví dụ 2: So sánh 2 và
Ta có:
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
Mà:
Vậy:
2. Tính chất
Ví dụ 2: So sánh 2 và
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
Ví dụ 3: Rút gọn
Giải:
Ta có
Ta có:
Mà:
Vậy:
a)
b)
c)
ta có.
?2 trang 36 Sgk
Tính theo hai cách
2. Tính chất
Bài 9: Căn bậc ba
1. Khái niệm căn bậc ba
ta có.
Cách 1:
Cách 2:
HDVN
Bài 9: Căn bậc ba
Ví dụ 4: Rút gọn biểu thức:
Giải:
2. Tính chất
1. Khái niệm căn bậc ba
a)
b)
c)
ta có.
Ví dụ 1
?2 trang 36 Sgk
Ví dụ 2
Ví dụ 3
Căn bậc ba của số a là một số x sao cho x3= a
?1 trang 35 Sgk
HDVN


Học khái niệm, tính chất căn bậc ba
Làm bài tập 67, 68, 69 SGK trang 37, bài tập ôn chương I.
Chuẩn bị máy tính cầm tay
Hướng dẫn về nhà
nguon VI OLET