Toán
Luyện tập
Bài 3. Tìm x:
a, x : 3 = 1527 b, x : 4 = 1823
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI
TOÁN - LỚP 3
TIẾT 113 – Trang 117 .
GIÁO VIÊN: NG. T. KIM ANH
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021
Toán
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
KHỞI ĐỘNG
Kết quả của phép nhân 3725 x 2 là:
A. 7440
C. 7450
B. 6440
a) 6369 : 3 = ?
* Hướng dẫn thực hiện phép chia:
3
3
6
* 6 chia 3 được 2, viết 2.
2
2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0, viết 0.
0
* Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.
1
1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.
3
0
6
6
* Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.
2
2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0, viết 0.
0
9
9
* Hạ 9; 9 chia 3 được 3, viết 3.
3
3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0, viết 0.
0
6369 : 3 = 2123
Mỗi lần chia ta thực hiện qua 3 bước:
- Bước 1: Chia
- Bước 2:Nhân
- Bước 3 : Trừ
b) 1276 : 4 = ?
* Hướng dẫn thực hiện phép chia:
6
4
* 12 chia 4 được 3, viết 3.
3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.
0
1
7
3
1
6
* Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1.
9
1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.Viết 3.
0
6
* Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9,
viết 9.
3
9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0.
viết 0.
1276 : 4 = 319
*Lưu ý : Lần chia đầu tiên, nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì ta phải lấy hai chữ số rồi tiếp tục chia.
7
4862
2
3369
3
2896
4
2
3
1
0
8
0
6
0
2
0
4
1
2
3
0
3
0
6
0
9
0
1
7
4
0
9
0
6
1
2
Bài 1. Tính
Bài 2: Có 1648 gói bánh chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?
Tóm tắt:
4 thùng : 1648 gói
1 thùng : …gói ?
Bài giải
Mỗi thùng có số gói bánh là:
1648 : 4 = 412 (gói)
Đáp số: 412 gói
Bài 3. Tìm x
a) x x 2 = 1846
b) 3 x x = 1578
x = 923
x = 1846 : 2
x = 526
x = 1578 : 3
Trò chơi
Chọn đáp án đúng
a. 2305
b. 2315
c. 2205
Kết quả của phép chia 6915 : 3 là:
a.325
b.315
c.515
Kết quả của phép chia 1575 : 5 là:
B�i 1:D?t tính r?i tính:
5685 : 5
8480 : 4
1246 : 7
7596 : 3
Bài 2: Một cửa hàng mua về 2680m vải, người ta đã bán đi
số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?1024 : 4
2349 : 9
1
5
Chúc các em chăm ngoan học giỏi