Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đăng ngày 4/12/2017 4:18:40 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Vinh V Thi Thuy | Lần tải: 148 | Lần xem: 2 | Page: 7 | Kích thước: 1.37 M | Loại file: ppt
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 1
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 2
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 3
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 4
  • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), Toán học 3. . nslide chia sẽ đến các bạn tài liệu Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) thuộc danh mục Toán học 3 được chia sẽ bởi bạn Vinh V Thi Thuy tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào thể loại Toán học 3 , có 7 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT TOÁN- LỚP 3B CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THÚY VINH Toán 96969 : 3 16570 : 5 Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017 KIỂM TRA BÀI CŨ * Đặt tính rồi tính: 12485 : 3 = ? 4 1 6 1 0 4 1 5 8 2 0 12485 : 4 = 4161 (dư 2) * 12 chia 3 được 4, viết 4, ngoài https://nslide.com/bai-giang/chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.fqet0q.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT
TOÁN- LỚP 3B
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THÚY VINH
Toán
96969 : 3 16570 : 5
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đặt tính rồi tính:
12485 : 3 = ?
4
1
6
1
0
4
1
5
8
2
0
12485 : 4 = 4161 (dư 2)
* 12 chia 3 được 4, viết 4.
4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0. Vi?t 0
* Hạ 4, 4 chia 3 được 1, viết 1
1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1. Vi?t 1.
* Hạ 8;du?c 18: 18 chia 3 được 6, viết 6.
6 nhân 3 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0. Vi?t 0.
* Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1
1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2. Vi?t 2.
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT)
Toán
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT)
Toán
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Bài 1: TÝnh
14729
2
16538
3
25295
4
7
0
7
3
1
2
6
0
9
4
1
5
1
5
5
0
3
1
0
8
4
2
6
1
2
3
0
9
2
1
5
3
3
* Bài 2: Có 10250m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m . Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT)
Toán
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Tóm tắt
3 m : 1 bộ.
10250 m : … bộ? (thừa : … m?)
Bài giải
10250 : 3 = 3416 ( dư 2)
Vậy có 10250 mét vải thì may được 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.
Đáp số: 3416 bộ quần áo, thừa 2 mét vải.
Bài 3: số ?
5241
2
8318
0
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT)
Toán
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
CHÀO CÁC EM !