HƯỚNG NGHIỆP LỚP 12
Chủ đề 1 : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐẤT NƯỚC
Chủ đề 2 : NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH ĐẠT TRONG NGHỀ
Chủ đề 3 : TÌM HIỂU HỆ THỐNG CÁC TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TRUNG ­ƯƠNG VÀ ĐỊA PH­ƯƠNG
Chủ đề 4: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Chủ đề 5: TƯ VẤN CHỌN NGHỀ
Chủ đề 6: HƯỚNG DẪN CHỌN NGHỀ VÀ LÀM HỒ SƠ TUYỂN SINH
Chủ đề 7: THANH NIÊN LẬP NGHIỆP, LẬP THÂN
Chủ đề 8 : TỔ CHỨC THAM QUAN –GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ HƯỚNG NGHIỆP
CHỦ ĐỀ 1:
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG
I. THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VN.
1. Vị trí của nền kinh tế Việt Nam trên thế giới.
*Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ USD, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD đứng thứ 6 ASEAN. Theo đánh giá của IMF, kết thúc năm 2020, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất
* Sóc Trăng: Thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 56/63 tỉnh thành (2020); phát triển kinh tế đứng thứ 38/63 tỉnh thành (2019).
2. Những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế VN : Đứng trước những thách thức và khó khăn lớn :
- Thế giới và các nước đông Nam Á đang phát triển với tốc độ cao đang dần bỏ xa các nước có trình độ thấp.
- Vốn tích lũy còn hạn chế, vốn vay không nhiều >> thiếu vốn.
- Kinh tế mất cân đối nhiểu mặt.
- Chưa họach định tốt chất lượng trong họat văn hóa, giáo dục, y tế, kỹ cương xã hội.. >>Tác động xấu đến sự phát triển kinh tế.
II. Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước từ năm 2021-2030.
a. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.


1. Mục tiêu tổng quát của chiến l­ược gồm nội dung sau:
Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao (7.500USD/người)
b. Một số mục tiêu cụ thể cần đạt đ­ược đến năm 2030
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
2. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
3. Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao
4. Đẩy mạnh CNH, HĐH cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
5. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, đô thị, nông thôn
6. Phát triển văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân
7. Quản lý và sử dụng tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
8. Củng cố, tăng cương quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia
9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế
10. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCNVIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP HÓA
HIỆN ĐẠI HÓA
PH?N D?U:
- Tang tru?ng kinh t? h�ng nam: 7%
-Tang t? tr?ng cơng nghi?p v� d?ch v?, gi?m t? tr?ng nơng nghi?p.
- Ph�t tri?n c�c linh v?c cơng ngh? cao.
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU KHÁNH HÒA
NHÀ MÁY KHAI THÁC DẦU KHÍ
NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG Q UẤT
Bus trên sông tại TP HCM
Quốc lộ 1A
III. NHỮNG KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VN VÀ TRÁCH NHIỆN THẾ HỆ TRẺ.
- Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
- Vị trí địa lý thuận lợi.
- Con người VN cần cù, khéo tay, thông minh có truyền thống yêu nước.
- Có khả năng tiếp thu công nghệ hiện đại, cơ sở vật chất, khả năng tổ chứ quản lý, nắm bắt thời cơ.
- Ổn định chính trị.
- Hoạt động ngoại giao tốt.
IV. ĐỊNH H­ƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH.
Bảo đảm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hư­ớng phát triển của nư­ớc công nghiệp.
Tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp
- Phát triển các lĩnh vực công nghệ cao.
THẢO LUẬN
Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đã xác định những lĩnh vực công nghệ nào là trọng điểm?
2. CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM
Thành phố Hồ Chí Minh:
Cầu Rạch Miễu
Cầu Cần Thơ
V.Định hướng phát triển kinh tế ở địa phương
THẢO LUẬN:
Câu 1: Ở địa phương em đã có khu công nghiệp chưa? Những ngành nghề nào đã và đang được hiện đại hóa?
Câu 2:Ở địa phương em có những ngành nghề nào chưa được hiện đại hóa?
Câu 3: Bộ mặt địa phương đã có những thay đổi tích cực như thế nào? Sự thay đổi tích cực đó muốn nói lên điều gì?
- Ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, thuỷ lợi thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh đầu tư năng lượng, cảng biển, khu, cụm CN, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; Khuyến khích nhân rộng các mô hình nuôi tôm theo quy chuẩn VietGAP,…
- Xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững theo tiêu chí đô thị loại II, hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại III đối với thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm.
- Xây dựng và phát triển các làng nghề theo xu thế kinh tế thị trường làm thay đổi, nâng cao cuộc sống.
V.Định hướng phát triển kinh tế ở địa phương
Chúng ta cần nắm được phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước. T? dĩ ch?n ngh? cho ph� h?p.
Cĩ r?t nhi?u chuong trình h?c b?ng du h?c nu?c ngồi nhu: D�i loan, H�n Qu?c, M?, Nh?t. Nh� nu?c h? tr? cho vay v?n di h?c.
M?t s? ng�nh h?c: Qu?n l� gi�o d?c, Vi?t Nam h?c, Van hĩa h?c, Khí tu?ng th?y van, Ti?ng Ph�p, Nh?t, H�n, Trung., Ki?n tr�c, Th?y l?i, H?c vi?n b�o chí tuy�n truy?n, Tri?t h?c, Tu tu?ng HCM,.
Tóm lại:
- Luyện tập: Trả lời các câu hỏi sau:
Những ngành nghề nào tại địa phương em được mọi người quan tâm nhất ?
Các công ty, xí nghiệp tại địa phương có xu hướng đầu tư vào ngành nghề nào ?
TẠM BIỆT CÁC EM! CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỌC VẤN VÀ CHỌN NGHỀ
Các em có thắc mắc thì liên hệ thầy Sơn Hùng Tân, sđt 0902320959

Chuẩn bị chủ đề 2: NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH ĐẠT TRONG NGHỀ
+ Nhu cầu lao động
+ Ngành nghề em yêu thích là gì?
+ Những điều kiện để thành đạt trong nghề.
nguon VI OLET