TIẾT 2 – CHỦ ĐỀ 1
ÂM NHẠC

KHỞI ĐỘNG
Giai điệu sau nằm trong bài hát nào mà em đã học?
Việt Anh
Ôn tập bài hát:
VÀO RỪNG HOA
Tiết 2
Nghe hát mẫu
HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM
KẾT HỢP GÕ NHỊP
VÀO RỪNG HOA
Việt Anh
Nhịp
HÁT CÙNG VẬN ĐỘNG
THEO NHỊP
VÀO RỪNG HOA
Việt Anh
HÁT
KẾT HỢP BỘ GÕ CƠ THỂ
VÀO RỪNG HOA
Việt Anh
Đọc nhạc
BẬC THANG ĐÔ – RÊ - MI
BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI
Nghe đọc mẫu
Nghe giai điệu
ĐỌC TỪNG CÂU
CÂU 1
BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI
BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI
ĐỌC TỪNG CÂU
CÂU 2
BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI
ĐỌC CẢ BÀI
ĐỌC NHẠC
THEO KÍ HIỆU BÀN TAY
BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI
BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI
BẬC THANG ĐÔ-RÊ-MI
TO – NHỎ
TRÒ CHƠI SẮM VAI
ĐỌC TO – ĐỌC NHỎ
TÔ MÀU BÔNG HOA THEO Ý THÍCH
Ôn tập bài hát:
Đọc nhạc:
Tiết 2
VÀO RỪNG HOA
BẬC THANG ĐÔ – RÊ - MI
nguon VI OLET