HƯỚNG NGHIỆP 12
CHỦ ĐỀ 3:
TÌM HIỂU HỆ THỐNG CÁC TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TRUNG ­ƯƠNG VÀ ĐỊA PH­ƯƠNG
Sự khác nhau giữa trung cấp nghề (Cao đẳng nghề) và trung cấp chuyên nghiệp (Cao đẳng chuyên nghiệp)
Trung cấp chuyên nghiệp (cao đẳng chuyên nghiệp) là hệ đào tạo chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Học cao đẳng chuyên nghiệp, sinh viên được trang bị kiến thức rộng cùng các kỹ năng thực hành. (Bằng TCCN hoặc CĐCN do Bộ giáo dục cấp)
Trung cấp nghề (Cao đẳng nghề) là hình thức đào tạo chính quy với mục đích đào tạo nghề nghiệp cho những học viên muốn có nghề trong tay để xin việc làm luôn. Cao đẳng nghề thuộc bậc giáo dục nghề nghiệp có trình độ đào tạo là cao đẳng nghề thuộc hệ thống trường nghề do Tổng cục Dạy nghề – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
(Bằng TCN hoặc CĐN do Bộ LĐ&TBXH cấp)
Em hãy phân biệt giữa trung cấp nghề (Cao đẳng nghề) và trung cấp chuyên nghiệp (Cao đẳng chuyên nghiệp)?
Trường trung cấp chuyên nghiệp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc bậc trung học có quan hệ đào tạo liên thông với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trung cấp chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Vị trí, chức năng của trường trung cấp chuyên nghiệp
Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề t­ương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
Chức năng, nhiệm vụ của trường trung cấp nghề
Êng Thị Mỹ Cầm
Em hãy cho biết các bạn (anh/ chị) của em đã học nghề và có việc làm ổn định?
Ở địa phương em có những cơ sở dạy nghề nào?
Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng tuyển sinh những ngành nào?
Bài học đến đây kết thúc
Các em về chuẩn bị nội dung để nghiên cứu tiêp chủ đề 4:
TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
nguon VI OLET