Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2016-11-22 04:32:54 Tác giả sáu hà loại .ppt kích thước số trang 40
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Bài 2 GV Hà Sáu – Trung tâm BB chính trị Điện Bàn I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG 1. Vấn đề cơ bản của triết học. Sự đối lập giữa Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học Giữa ý thức và vật chất cái nào có trước, cái nào có sau?..

  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - 1
  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - 2
  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - 3
  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - 4
  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Bài 2
GV Hà Sáu – Trung tâm BB chính trị Điện Bàn
I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG
1. Vấn đề cơ bản của triết học. Sự đối lập giữa Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học
Giữa ý thức và vật chất cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái nào?
Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
1.1.Vấn đề cơ bản của triết học là gì?
2.2. Sự đối lập giữa Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học
Quan điểm duy tâm
- Bản chất của thế giới là ý thức. Ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau, ý thức quyết định vật chất.
- CNDT có hai loại:
+ CNDT khách quan (Platôn, Hêghen)
+ CNDT chủ quan (Kantơ, Beccơly, Hium)
+ CNDT khách quan: Ý thức, tinh thần nói chung là cái có trước, tồn tại khách quan bên ngoài con người
+ CNDT chủ quan: ý thức, cảm giác của con người là cơ sở quyết định sự tồn tại của các sự vật hiện tượng trong thế giới
Quan điểm duy vật
Khẳng định: Bản chất của thế giới là vật chất. Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức, ý thức chỉ là sự phản ánh thế giới vật chất vào đầu óc con người
Quan điểm nhị nguyên: vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại, không cái nào có trước và quyết định cái nào.

2.1. Quan điểm của các nhà triết học duy vật trước Mác: đồng nhất vật chất với vật thể, quy vật chất về một dạng vật thể nào đó.
+ Chủ nghĩa duy vật chất phát: Thời cổ đại, có xu hướng đi tìm khởi nguyên của vũ trụ từ một dạng vật thể như nguyên tử, không khí, nước…
+ Chủ nghĩa duy vật siêu hình: Thời cận đại,cho rằng thế giới như một cổ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo ra nó luôn ở trạng thái biệt lập, tỉnh tại; nếu có biến đổi là sự tăng giảm đơn thần về số lượng và do nguyên nhân bên ngoài gây nên. CNDV siêu hình có những đóng góp nhất định vào việc phát triển quan niệm về vật chất
+ Cuối thế kỷ XIX, đầu XX: tìm ra dạng mới của vật chất
2. Chủ nghĩa duy vât biện chứng – hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật
CNDV biện chứng do Mác - Ăngghen sáng lập từ những năm 40 của thế kỷ XIX sau đó được Lê nin và những người kế tục ông bảo vệ và phát triển

Với sự kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học trước đó và thành tựu khoa học đương thời Chủ nghĩa DVBC đã khắc phục được những hạn chế của CNDV chất phát và CNDV siêu hình, là hình thức phát triển cao nhất của CNDV trong lịch sử, đã lý giải một cách khoa học về vật chất và ý thức trong mối quan hệ biện chứng giữa chúng

Ngoài ra còn có quan điểm nhị nguyên cho rằng: vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại, không cái nào có trước và quyết định cái nào.
2.1. Quan điểm của CN Mac Lenin
II. QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
1. Vật chất
a) Phạm trù vật chất
+Theo quan điểm chủ nghĩa duy tâm thì họ quan niệm vật chất bắt nguồn từ “ý niệm tuyệt đối” hoặc là “ý chí của Thượng đế”.
+Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật thì thực thể của thế giới là vật chất, cái tồn tại một cách vĩnh cửu, tạo nên mọi sự vật và hiện tượng cùng với những thuộc tính của chúng:
-Vào thời Cổ đại các nhà triết học duy vật đã đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của nó “tức là vật thể hữu hình, cảm tính” như nước, lửa, không khí, nguyên tử v.v...
Quan điểm triết học Mác - Lênin về vật chất
+ Vật chất là một phạm trù triết học: không tồn tại cảm tính tức là nó không đồng nhất với các dạng tồn tại cụ thể
+ Thuộc tính chung nhất của vật chất là “thực tại khách quan” tức là nó tồn tại bên ngoài không lệ thuộc vào cảm giác
+ Vật chất “đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh”
Phân tích định nghĩa của Lê nin về vật chất
Ý nghĩa:
+ Giải quyết được vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng.
+ Khắc phục được tính siêu hình, máy móc trong quan niệm về vật chất của CNDV cũ.
+ Trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học, mở đường cho các khoa học cụ thể trong nghiên cứu thế giới
b)Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất
Theo nghĩa hẹp, giản đơn: sự di chuyển vị trí trong không gian
- Vận động là phương thức tồn tại của vật chất
Theo nghĩa rộng
Vận động là một phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất, bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy
C.M¸c vµ Ph.¡ngghen:
Toµn tËp, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia,
Hµ Néi, 1994, t.20, tr. 519.
Nguồn gốc của vận động
- Quan điểm duy tâm: nguồn gốc của vận động là từ thần linh, thượng đế.
- Quan điểm của Triết học Mác - Lênin: nguồn gốc của vận động là vận động tự thân, do mâu thuẫn bên trong, do tác động qua lại giữa các yếu tố trong cùng một sự vật hay giữa các sự vật với nhau.
Những hình thức vận động cơ bản
sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian
VẬN ĐỘNG CƠ HỌC
Các hình thức vận động của vật chất
VẬN ĐỘNG VẬT LÝ
E = mc2
sự vận động của các phân tử, nguyên tử, các hạt cơ bản….
88Ra226   ======> 86Rn222  + 2He4
Các hình thức vận động của vật chất
VẬN ĐỘNG HÓA HỌC
NaOH + HCl = NaCl + H2O
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3
sự vận động của các quá trình hoá hợp và phân giải chất.
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
Các hình thức vận động của vật chất
VẬN ĐỘNG SINH HỌC
Quá trình biến đổi
của các cơ thể sống...
Các hình thức vận động của vật chất
VẬN ĐỘNG XÃ HỘI
sự vận động biến đổi các chế độ xã hội thông qua hoạt động của con người.
Mối quan hệ giữa
các hình thức vận động của vật chất
* Những hình thức vận động cơ bản
Chú ý:
- Các hình thức vận động khác nhau về chất nên không được quy hình thức vận động này về hình thức vận động khác
- Các hình thức vận động có mối liên hệ phát sinh, hình thức vận động cao ra đời từ hình thức vận động thấp.
- Các hình thức vận động chuyển hoá cho nhau, chúng luôn được bảo toàn.
- Hình thức vận động cao bao gồm hình thức vận động thấp (cao nhất là vận động xã hội)
Vận động và đứng im
- Thế giới vật chất luôn luôn vận động, vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối.
+ Vận động là tuyệt đối: vì đó là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất nên không ở đâu, ở lúc nào có vật chất mà không có vận động.
Vận động và đứng im
Đứng im là tương đối:
- Nó chỉ là trường hợp riêng của vận động. Là sự vận động trong trạng thái cơ bản tạm thời của các sự vật hiện tượng
Là hình thức ổn định tương đối để bảo toàn cấu trúc để xác định nó là nó chứ không phải là cái khác.
Không gian và thời gian
Những quan điểm khác nhau
- Quan điểm duy tâm cho rằng không gian, thời gian là hình thức tri giác chủ quan của con người quy định.
- Quan điểm duy vật siêu hình: họ thừa nhận không gian, thời gian tồn tại khách quan nhưng không gắn liền với vật chất vận động.
Quan điểm của triết học Mác - Lênin
- Không gian là hình thức tồn tại của vật chất xét về mặt quán tính tức là sự vật cùng tồn tại ở các dạng vật chất, kết cấu, quy mô và sự tác động lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng.
Quan điểm của triết học Mác - Lênin
- Thời gian là hình thức tồn tại của vật chất xét về mặt trường tính tức là độ dài diễn biến của các quá trình, sự kế tiếp nhau trong vận động phát triển
Quan điểm của triết học Mác - Lênin
* Quan hệ giữa không gian, thời gian với vật chất vận động: không gian, thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, gắn liền với vật chất vận động. Vật chất vận động trong không gian, thời gian.
* Tính chất vận động của không gian và thời gian
- Tính khách quan: không lệ thuộc vào ý thức của con người.
- Tính vô hạn, vô tận: vật chất là vô tận, vô hạn nên không gian, thời gian gắn liền với vật chất vận động cũng vô tận, vô hạn
c)Tính thống nhất vật chất của thế giới
c1. Các quan điểm khác nhau
- Quan điểm duy tâm: bản chất của thế giới thống nhất ở lĩnh vực tư tưởng và tinh thần
- Quan điểm siêu hình: Thế giới thống nhất ở một dạng vật thể cụ thể nào đó như nước, lửa, không khí….
c)Tính thống nhất của thế giới
c2. Quan điểm của triết học Mác - Lênin
- Tính thống nhất của thế giới vật chất là ở tính vật chất của nó, biểu hiện là chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất
Một là: Chỉ có một thế giới duy nhất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức.
Hai là: Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không được sinh ra và không bị mất đi.
Ba là: Mọi tồn tại của thế giới vật chất đều có mối liên hệ khách quan, thống nhất với nhau, tất cả đều có nguồn gốc vật chất; quan hệ, liên hệ vật chất; kết cấu vật chất và đều chịu chi phối bởi những quy luật chung, khách quan của thế giới vật chất
c) Tính thống nhất của thế giới
- Cơ sở để chứng minh sự thống nhất:
+ Về sự phát triển của khoa học tự nhiên
+ Về những thành tựu của Triết học: sự ra đời của CNDVBC, phép biện chứng duy vật và đặc biệt là CNDV lịch sử.
=> Nguyên lý bản chất thế giới là vật chất và thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó, đòi hỏi con người trong hoạt động nhận thức và thực tiễn phải xuất phát từ hiện thực khách quan, lấy đó làm tiền đề, điều kiện cho hoạt động của mình.
a. Nguồn gốc của ý thức
Theo quan điểm duy vật biện chứng: ý thức ra đời từ hai nguồn gốc tự nhiên và xã hội
- Nguồn gốc tự nhiên:
+ Phải có bộ óc người phát triển cao
+ Phải có thế giới quan tồn tại bên ngoài con người (chính là đối tượng, nội dung của ý thức)

2.Ý Thức
Bộ não của con người cùng sự tác động
của thế giới khách quan đến nó
=> Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là sự tương tác giữa bộ óc người và thế giới khách quan.
- Nguồn gốc xã hội:
+ Lao động: cải tạo, hoàn thiện và phát triển bộ óc con người đồng thời phát hiện ra những thuộc tính, bản chất của sự vật, hiện tượng (*)
+ Ngôn ngữ (bao gồm tiếng nói và chữ viết): ghi lại quá trình nhận thức của con người
Lao động & ngôn ngữ
=>Ý thức ra đời từ hai nguồn gốc tự nhiên và xã hội. Trong đó, nguồn gốc xã hội có ý nghĩa quyết định sự ra đời của ý thức bởi vì nguồn gốc trực tiếp cho sự ra đời của ý thức là hoạt động thực tiễn.
Theo quan điểm duy vật biện chứng thì ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo:
Ý thức là sự phản ảnh, là cái phản ảnh; còn vật chất là cái được phản ảnh.
Ý thức là của con người, mà con người là thực thể xã hội năng động sáng tạo; cho nên ý thức con người mang tính năng động, sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu thực tiễn xã hội. Tính sáng tạo của ý thức rất phong phú (nghĩa là trên cơ sở cái đã có trước, ý thức có khả năng tạo ra tri thức mới về sự vật và có thể tưởng tượng, có thể tiên đoán, dự báo tương lai, có thể tạo ra những ảo tưởng, những huyền thoại, những giả thuyết lý thuyết khoa học hết sức trừu tượng và khái quát cao).
b. Bản chất của ý thức
c. Kết cấu của ý thức
Kết cấu của ý thức rất phức tạp; tùy theo cách tiếp cận phân chia có nhiều cách khác nhau. Theo chiều ngang thì ý thức bao gồm các yếu tố cấu thành là ý thức, tình cảm, niềm tin, lí trí, ý chí; trong đó tri thức là yếu tố cơ bản, cốt lõi. Theo chiều dọc thì ý thức bao gồm các yếu tố những tự ý thức, tiềm thức, vô thức.
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
Vai trò của vật chất đối với ý thức
+Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thì: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người; vì vậy con người phải tôn trọng khách quan, đồng thời phát huy tính năng động chủ quan của mình.
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
Vai trò của ý thức đối với vật chất
Vai trò của ý thức thể hiện ở vai trò của con người. Mọi hoạt động của con người đều do ý thức chỉ đạo để thực hiện mục tiêu của mình
- Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất theo 2 hướng:
+ Nếu con người nhận thức đúng, có nghị lực, ý chí, hành động hợp quy luật khách quan thì sẽ thúc đẩy cải tạo thế giới, đạt được mục đích của mình.
+ Nếu ý thức phản ánh sai hiện thực khách quan, khiến cho hành động của con người đi ngược lại quy luật khách quan thì kìm hãm sự phát triển xã hội
4. Ý nghĩa phương pháp luận
Trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theo khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan.
- Từ nguyên lý ý thức tác động trở lại vật chất đòi hỏi phải luôn chú ý phát huy đầy đủ tính năng động, chủ quan, sự sáng tạo của con người.
Trước đổi mới, bên cạnh những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng CNXH “Đảng ta cũng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan …trong việc xác định mục tiêu, bước đi về xây dựng cơ sở vật chất của CNXH, về cải tạo XHCN và quản lý kinh tế.”. Vì vậy Đại hội Đảng lần thứ VII của Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm: “Mọi chủ trương đường lối của Đảng phải xuất phát từ thực tế và tôn trọng quy luật khách quan”.

Nguồn:sáu hà

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngbai_2_cndv_bien_chung.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
yfnp0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-11-22 04:32:54
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
40
Lần tải
0
Lần xem
4
bài giảng điện tử CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan