Chu vi hình chữ nhật

Đăng ngày 12/14/2017 10:36:17 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: khuyên vũ thị kim | Lần tải: 17 | Lần xem: 38 | Page: 9 | Kích thước: 1.76 M | Loại file: ppt
  • Chu vi hình chữ nhật - 1
  • Chu vi hình chữ nhật - 2
  • Chu vi hình chữ nhật - 3
  • Chu vi hình chữ nhật - 4
  • Chu vi hình chữ nhật - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chu vi hình chữ nhật, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/chu-vi-hinh-chu-nhat.ymtx0q.html

Nội dung

Môn Toán lớp 3
Người dạy: Vu Th? Kim Khuyờn
MÔN: TOAN
NGƯỜI DẠY: Vũ Thị Kim Khuyên
CHU VI HINH CHU NHAT
Kiểm tra bài cũ:
Hình vuông có mấy cạnh, mấy góc vuông?
C
D
B
A
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2016
Toán
Hình vuông
Em hãy đo rồi cho biết độ dài cạnh của hình vuông?
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2016
Toán
Chu vi hình chữ nhật
Chu vi hình chữ nhật
C
D
B
A
3dm
3dm
4dm
4dm
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
4 + 3 + 4 + 3 = 14 (dm)
Hoặc: (4 + 3) x 2 = 14 (dm)
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2016
Toán
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm
Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2016
Toán
Chu vi hình chữ nhật
Luyện tập
b) Chi?u d�i 2dm, chi?u r?ng 13cm
Em có nhận xét gì về đơn vị đo của chiều dài và chiều rộng?
Khi chiều dài và chiều rộng khác đơn vị đo ta làm thế nào?
Luyện tập
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Tóm tắt
Chiều dài : 35m
Chi?u r?ng: 20m
Chu vi : ? m
Bài 2:
Toán
Chu vi hình chữ nhật
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
P
Q
N
M
C
D
B
A
54m
40m
63m
31m
A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ
B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
Để tìm ra đáp án đúng ta phải làm gì ?
C.
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2016
Toán
Chu vi hình chữ nhật
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2016
Chu vi hình chữ nhật
Toán
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.