Thể dục 7
Giáo viên: Lê Chí Bình
www.themegallery.comBÀI THỂ DỤC VỚI CỜ
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ
1
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC TAY
2
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC CHÂN
3
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC LƯỜN
4
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC BỤNG
5
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP
6
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG
7
www.themegallery.com
ĐỘNG TÁC NHẢY
8
www.themegallery.com
Company Logo
ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
9
www.themegallery.com
Company Logo
CÂU HỎI
?

Bài thể dục với bao gồm bao nhiêu động tác ?
b
6 động tác
a
3 động tác
d
12 động tác
c
9 động tác
www.themegallery.com
Company Logo
CÂU HỎI
?

Hãy kể tên các động tác của bài thể dục với cờ.
2
Động tác tay
1
Động tác vươn thở
5
Động tác bụng
3
Động tác chân
7
Động tác thăng bằng
6
Động tác phối hợp
4
Động tác lườn
8
Động tác nhảy
9
Động tác điều hòa
nguon VI OLET