Nhiệt liệt chào mừng quí thầy cô về dự giờ
TRƯỜNG THCS LONG THỚI
TỔ: TOÁN – LÍ – TIN
BÀI 7. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
Năm học: 2016 - 2017
MÔN: HÌNH HỌC 9
Nêu các vị trí tưuong đối của đưu?ng thẳng và đưu?ng tròn. Cho biết s? di?m chung c?a chúng tuong ?ng với mỗi vị trí.
Các vị trí tưuong đối gi?a đưu?ng thẳng và đu?ng tròn: C?t nhau, ti?p xúc nhau, không giao nhau
Trả lời:
Kiểm tra bài cũ
Đ­ường thẳng và
đường tròn cắt nhau
(chúng có 2 điểm chung)

Đường thẳng và đường
tròn tiếp xúc nhau
(chúng có 1 điểm chung)

Đường thẳng và đường
tròn không giao nhau
(chúng có 0 điểm chung)
.
.
A
O
A
B
.
.
A
.
A
.
A
.
.
B
A
.
Hai đường tròn không có điểm chung
Hai đường tròn có 1 điểm chung
Hai đường tròn có 2 điểm chung

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
1/. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn
Nếu hai đường tròn có 3 điểm chung thì chúng trùng nhau, vì qua 3 điểm không thẳng hàng, chỉ có duy nhất một đường tròn.
Vậy hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung.
?1
Ta gọi hai đường tròn không trùng nhau là hai đường tròn phân biệt. Vì sao hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung?
a). Hai đường tròn cắt nhau:
?
Hai giao điểm
Dây chung
?

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
1/. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn
b). Hai đường tròn tiếp xúc nhau:
a). Hai đường tròn cắt nhau: Số điểm chung: 2
.
.

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
1/. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn
c). Hai đường tròn không giao nhau:
Đường tròn (O) đựng đường tròn (O’)
b). Hai đường tròn tiếp xúc nhau: Số điểm chung: 1
a). Hai đường tròn cắt nhau: Số điểm chung: 2
Số điểm chung: 0
Hai đường tròn (O)và (O’) ở ngoài nhau
Hai đường
tròn đồng tâm
VN
(là đường thẳng đi qua tâm của hai đường tròn)
(là đoạn thẳng nối tâm
của 2 đường tròn)
2/. Tính chất đường nối tâm

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
2/. Tính chất đường nối tâm

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
2/. Tính chất đường nối tâm
Hãy so sánh O’A và O’B
O’A = O’B
Hãy phát biểu định lí đảo về
tính chất đường trung trực của
một đoạn thẳng. (ở lớp 7)
=> O’ nằm trên đường trung trực của đ/t AB
OA = OB
=> O nằm trên đường trung trực của đ/t AB
Từ O’A = O’B
ta kết luận gì
về điểm O’ ?
Điểm cách đều hai mút của một đoạn
thẳng thì nằm trên đường trung trực
của đoạn thẳng đó.

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
2/. Tính chất đường nối tâm
.
.
(O) và (O’) cắt nhau tại A và B
I

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
2/. Tính chất đường nối tâm
Quan sát 2 hình vẽ sau, hãy dự đoán về vị trí của điểm A đối với đường nối tâm OO’.
Do A là điểm chung duy nhất của hai đường tròn, nên A phải nằm trên trục đối xứng của hai đường tròn đó. Vậy A nằm trên đường nối tâm OO’.
O’
(O) và (O’) tiếp xúc nhau tại A
Cho hình 88.

Bài 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
2/. Tính chất đường nối tâm
?3
a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (O) và (O’)
b) Chứng minh rằng BC // OO’ và ba điểm C, B, D thẳng hàng.
b) Gọi I là giao điểm của OO’ và AB
Hướng dẫn
BC // OO’
C, B, D thẳng hàng
BC // OO’
BD // OO’
Hình 88
C
Đường nối tâm OO’ là đường trung trực của dây chung AB
- Nắm vững các vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Học thuộc tính chất của đường nối tâm.
- Tìm một số hình ảnh thực tế về hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau.
- Làm bài tập 33, 34/119 SGK.
- Xem trước §8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tt).
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
.
.
O’
A
Bài tập 33/119SGK: Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC //O’D.
1
2
Hướng dẫn
Hình 89
Hai góc so le trong
nguon VI OLET