CHƯƠNG 1
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
NỘI DUNG CHÍNH
Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
3
Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
5
Từ vuông góc đến song song
6
Định lí
7
Hai đường thẳng song song
4
Hai đường thẳng vuông góc
2
Hai góc đối đỉnh
1
BÀI 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
1. Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.
BÀI 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
1. Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
Định nghĩa:
Hai góc và có là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?
?2
Khi hai góc O1, O3 đối đỉnh
ta còn nói:
hoặc góc O3 đối đỉnh với góc O1
hoặc hai góc O1, O3 đối đỉnh với nhau.
Góc O1 đối đỉnh với góc O3
Lưu ý:
Ví dụ: Quan sát các hình vẽ dưới cho biết các cặp góc nào trong các hình vẽ dưới đây hình nào có cặp góc đối đỉnh, hình nào không có cặp góc đối đỉnh ? Vì sao?
Một số hình ảnh của hai góc đối đỉnh trong thực tế.
a) Hãy đo góc , góc . So sánh số đo hai góc đó
2. Tính chất của hai góc đối đỉnh
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Tính chất:
Bài 1 SGK/Tr 82:
a) Góc xOy và góc ....… là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là …...... của cạnh Oy’.
b) Góc xOy và góc x’Oy’ là ….................
vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh....................
Cho hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống ( ... ) trong các phát biểu sau:
x’Oy’
tia đối
hai góc đối đỉnh
Ox’
Oy là tia đối
của cạnh Oy’.
Câu 1. Điền đúng (Đ), sai (S) sao cho phù hợp:
b. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
a. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
S
S
Đ
c. Hai gúc cú chung d?nh, b?ng nhau thỡ d?i d?nh
Câu 2. Cho góc xOy đối đỉnh góc x’Oy’
biết góc x’Oy’= 600. Số đo góc xOy bằng:
A. 600 B. 1200
C. 900 D. 1800
Câu 3. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành:
A. 1 cặp góc đối đỉnh
B. 2 cặp góc đối đỉnh
C. 3 cặp góc đối đỉnh
D. 4 cặp góc đối đỉnh
Câu 4. Hình 1 cho biết
Góc xAy có số đo bằng:
A.
B.
C.
D.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học thuộc định nghĩa hai góc đối đỉnh và tính chất của hai góc đối đỉnh.
- Làm bài tập 2,3, 4 SGK/82
- Đọc trước bài: “Hai đường thẳng song song”.
- Ôn lại định nghĩa 2 đường thẳng song song và các vị trí của hai đường thẳng.
nguon VI OLET