Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện

Đăng ngày 8/7/2017 10:30:07 PM | Thể loại: Hình học 12 | Chia sẽ bởi: Minh Hà Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 16 | Kích thước: 0.54 M | Loại file: ppt

  • Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện - 1
  • Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện - 2
  • Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện - 3
  • Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện - 4
  • Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
Hoạt động 1: Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp?
Trả lời :
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
I/ Khối lăng trụ và khối chóp:
+ Khối lập phương là phần không gian được giới hạn bởi một hình lập phương , kể cả hình lập phương ấy
+ Khối lăng trụ
?
Là phần không gian giới hạn bởi một hình lăng trụ kể cả hình lăng trụ ấy
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
+Khối chóp
?
Là phần không gian được giới hạn bởi một hình chóp kể cả hình chóp ấy
+Khối chóp cụt
?
Là phần không gian được giới hạn bởi một hình chóp cụt kể cả hình chóp cụt ấy
+ Điểm không thuộc khối lăng trụ được gọi là điểm ngoài của khối lăng trụ, điểm thuộc khối lăng trụ nhưng không thuộc hình lăng trụ ứng với khối lăng trụ đó gọi là điểm trong của khối lăng trụ .
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
II/ Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện :
1/ Khái niệm về hình đa diện:
+Hoạt động 2 : kể tên các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A`B`C`D`E` và hình chóp S.ABCDE
Hình đa diện ( gọi tắt là đa diện là hình tạo bởi hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất :
a/ Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung hoặc chỉ có một đỉnh chung hoặc chỉ có một cạnh chung
b/ Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
ĐỈNH
CẠNH
MẶT
NHƯ THẾ NÀO LÀ KHỐI ĐA DIỆN ?
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
2/ Khái niệm về khối đa diện:
Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện kể cả hình đa diện đó
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
VD: Các hình dưới đây là những khối đa diện
Hình 1.7
+ Các hình dưới đây không là khối đa diện:
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
III/ HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU:
1/ Phép dời hình trong không gian:
Phép biến hình và phép dời hình trong mặt phẳng được định nghĩa như thế nào?
+Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M` xác định duy nhất được gọi là một phép biến hình trong không gian
+Phép biến hình trong không gian được gọi là phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm
VD: Trong KG các phép biến hình sau đây là những phép dời hình
Trong mặt phẳng có các phép biến hình nào là những phép dời hình?
a/ Phép tịnh tiến theo vectơ
M
M`
b/ Phép đối xứng qua mặt phẳng (P)
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
c/ Phép đối xứng tâm O
d/ Phép đối xứng qua đường thẳng (d)
M
O
M`
Nhận xét :
+Thực hiện liên tiếp các phép dời hình sẽ được một phép dời hình
+Phép dời hình biến đa diện (H) thành đa diện (H`) biến đỉnh cạnh mặt của (H) thành đỉnh cạnh mặt tương ứng của (H`)
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
2. Hai hình bằng nhau:
+Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia
Đặt biệt: hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến đa diện này thành đa diên kia
Vd:
Phép tịnh tiến theo vectơ biến đa diện (H) thành đa diện (H`) , phép đối xứng tâm O biến đa diện (H`) thành đa diện (H``) ( như hình vẽ)
O
(H)
(H`)
(H``)
Do đó (H), (H`)và (H``) bằng nhau
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
Hoạt động 4: Cho hình hộp ABCD.A`B`C`D` . CMR hai lăng trụ ABD.A`B`D` và BCD.B`C`D` bằng nhau
BÀI 1 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
IV/ PHÂN CHIA VÀ LẮP GHÉP CÁC KHỐI ĐA DIỆN:
Nếu khối đa diện (H) là hợp của hai khối đa diện (H1) và (H2) sao cho (H1) và (H2) không có chung điểm trong nào thì ta nói có thể chia được khối đa diện (H) thành hai khối đa diện (H1) và (H2) hay có thể lắp ghép hai khối đa diện (H1) và (H2) với nhau để được khối đa diện (H)
Ví d?:
Ví dụ: Phân chia và lắp ghép hai khối lập phương
Ví dụ (Hình 1.14 tr 11 SGK) – Phân chia khối lập phương ABCDA’B’C’D’
Nhận xét : Một khối đa diện bất kỳ luôn có thể phân chia thành những khối tứ diện
Hướng dẫn bài tập số 4
Ta xét 5 mặt cắt hình lập
Phương là : (A’BD),(BD’C)
(BB’D’D), (A’BD’) , ( BC’D’)