Tiết 15:HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
Tiết 15:HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
1. Lập bảng số nguyên tố không vượt quá 100
Gạch số 1, đóng khung số 2, gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2
Đóng khung số 3, gạch tất cả các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
Đóng khung số 5, gạch tất cả các số là bội của 5 mà lớn hơn 5
Đóng khung số 7, gạch tất cả các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
Đóng khung số 11, gạch tất cả các số là bội của 11 mà lớn hơn 11
Quá trình cứ tiếp tục cho đến khi tất cả các số được giữ lại (đóng khung) hoặc bị gạch chân
2. Tìm số nguyên tố dựa vào bảng số nguyên tố
nguon VI OLET