Đại số
8
PHÉP NHÂN
ĐA THỨC
Nhân đơn thức với đa thức
Nhân đa thức với đa thức
Tiết 2 - Bài 2:
Nhân đa thức với đa thức.
1.Quy tắc.
Quy tắc: SGK/Tr7.
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
(A+B)(C+D)
(A+B)(C+D)
1.Quy tắc.
Tổng quát:
A.C A.D
(A+B)(C+D)
A
B
B.C B.D
= + + +
V?i A, B, C, D l� cỏc don th?c, ta cú:
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
Tiết 2 - Bài 2:
Nhân đa thức với đa thức.
+ x.(-5x) + x.1
+ (-2).(-5x) + (-2).1
Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức.
?1
Tiết 2 - Bài 2:
Nhân đa thức với đa thức.
Phát biểu lại quy tắc nhân đa thức với đa thức
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
Chú ?ý: Cú th? l�m toỏn nhõn theo h�ng d?c nhu sau
- Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ hai với đa thức thứ nhất được viết riêng trong một dòng.
- Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng một cột.
x
+
Cách làm:
Trước hết phải sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần hoặc tăng dần của biến, rồi trình bày như sau:
- Đa thức này viết dưới đa thức kia.
- Cộng theo từng cột.
Tiết 2 - Bài 2:
Nhân đa thức với đa thức.
2.áp dụng.
Gi?i:
?3
Biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật theo x và y là:
Diện tích của hình chữ nhật khi x = 2,5m và y = 1m là:
Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x - y).
Áp dụng: Tính diện tích của hình chữ nhật khi x = 2,5 m và y = 1m.
Giải:
?3
nguon VI OLET