KHỞI ĐỘNG
Các hình trên là hình gì?

TIẾT 4-7:
HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI.
HÌNH BÌNH HÀNH. HÌNH THANG CÂN
1. Hình chữ nhật
1. Hình chữ nhật
Hình 4.8b
Đỉnh: A , B , C , D
Cạnh : AB, BC, CD , DA
Đường chéo : AC, BD.
Cạnh đối: AB đối CD , BC đối DA
D
A
B
C
Bốn góc đỉnh A, B, C, D
1. Hình chữ nhật
D
A
B
C
Bốn góc đỉnh A, B, C, D bằng nhau và bằng vuông.
Hai cặp cạnh đối diện: AB = CD ; BC = AD và hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.
Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường: AC = BD, OA= OC, OB = OD
Bốn đỉnh A, B, C, D
O
Hình chữ nhật ABCD có:
OM = OP; ON = OQ
Thực hành 2
Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn:
Bước 1:
Bước 2:
Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm.
Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.
A
B
4 cm
D
C
Bước 3:
Vẽ đường thẳng vuông góc AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.
1
b) Cách vẽ hình chữ nhật
Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.
Bước 4:

3 cm


3 cm
Các em thực hành vẽ hình.

Hoa văn trang trí
Cửa kéo
Lưới thép hình thoi
2. Hình Thoi
Quan sát hình 5.
A
C
D
B
O
Đỉnh
Đường chéo
Hai cạnh đối
Hai góc đối
A
C
D
B
O
Có 4 đỉnh: A, B, C, D
Bốn cạnh bằng nhau : AB = BC = CD = DA
Đường chéo: AC, BD vuông góc với nhau.
Hình thoi ABCD có:
Hai cặp cạnh đối diện song song, AB song song CD; BC song song AD
A
C
B
D
5 cm
3 cm
nguon VI OLET