I. Số gần đúng:
Bài 5: SỐ GẦN ĐÚNG, SAI SỐ
1. Ôn tập quy tắc làm tròn số:
II. Sai số tuyệt đối
III. Quy tròn số gần đúng:
Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi số 0.
Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi số 0 và cộng thêm một đơn vị vào chữ số hàng quy tròn.

Ví dụ 1:
 

2. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước:
Việc quy tròn số gần đúng căn cứ vào độ chính xác của nó, nếu độ chính xác đến hàng nào thì ta quy tròn số gần đúng đến số kế trước hàng đó.
 
 
Ví dụ 4: Chiều dài một cái cầu đo được là:
l = 1745,25m ± 0,01m.
 
nguon VI OLET