BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN
BIỂU THỨC
CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
PHÉP BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
 
Rút gọn các biểu thức sau
a)
 
 
 
Giải
a)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 50:
Trục căn thức ở mẫu (với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa)
Bài giải
Dạng BT: Trục căn thức ở mẫu
 
 
 
Bài 50:
Trục căn thức ở mẫu (với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa)
DẠNG BT: Trục căn thức ở mẫu
Giải:
2. DẠNG BT: RÚT GỌN BIỂU THỨC
Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa)
Giải:
BT 54:
 
2. DẠNG 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC
Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa)
BT 54:
 
Giải:
 
 
 
 
 
 
 
DẠNG BT: RÚT GỌN BIỂU THỨC
Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa)
BT 54:
 
Giải:
 
 
 
 
 
 
DẠNG BT Tìm x
BT:


khi x bằng:
(A) 1 ; (B) 3 ; (C) 9 ; (D) 81.
Hãy chọn câu trả lời đúng.
Giải:
Ta có:
Đáp án đúng là C
 
 
 
 
 
 
BT:
Tìm x biết
a)
 
b)
 
Giải:
a)
 
 
 
 
 
 
 
b)
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 56 ( sgk/ 30)
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
2- DẠNG 2: SO SÁNH
Hướng dẫn:
Đưa các thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh
Về nhà:
- Xem lại các BT đã giải
- Làm các BT còn lại.
nguon VI OLET