Lớp: 7B
Gv: Nguyễn Thị Thanh Hà
Trường THCS Ninh Hiệp
TIẾT 9 : TỈ LỆ THỨC
Câu 2: So sánh hai tỉ số:
a) 3 : 4 và 6 : 8
?1
Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?
Giải
lập được tỉ lệ thức
Không lập được tỉ lệ thức
lập được tỉ lệ thức
2. Tính chất
Tính chất 1: (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)
Xét tỉ lệ thức . Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức này với tích 27. 36
Ta được:
Ta được:
Xét tỉ lệ thức . Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức này với tích b.d
Từ tỉ lệ thức 18.36=24.27
Tính chất 1: (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)
=>
Ta có thể làm như sau:
Chia 2 vế của đẳng thức ad = bc cho tích b.d
Chia 2 vế của đẳng thức 18.36 = 24.27 cho tích 27.36, ta được:
Từ đẳng thức 18.36 = 24.27. Ta có suy ra được tỉ lệ thức không?
Ta được
Tương tự ta có:
Như vậy: Với a, b, c, d ≠ 0 từ một trong năm đẳng thức sau đây
ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại:
(1)
(2)
(3)
(4)
Tính chất 2:
Định nghĩa.
Tính chất
a.d=b.c
a,b,c,d  0
TỈ LỆ THỨC
Bài 47 a (SGK/26)
Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng
thức sau: 6 . 63 = 9 . 42
Bài làm
Các tỉ lệ thức là:
LUYỆN TẬP- CỦNG CỐ
Bài 46 (trang 26 - SGK) Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:
LUYỆN TẬP- CỦNG CỐ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Điền dấu “x” vào cột đúng (Đ), sai (S) cho phù hợp.
Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
x
x
x
- Học thuộc định nghĩa tỉ lệ thức.
- Học thuộc công thức của tính chất 1 và tính chất 2 của tỉ lệ thức
Làm bài tập 44; 45; 48 trang 26 SGK
69,70,71,73 SBT
- Tiết sau luyện tập
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ