Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

Đăng ngày 7/7/2017 3:47:54 PM | Thể loại: Hình học 6 | Chia sẽ bởi: Quế H� | Lần tải: 2 | Lần xem: 7 | Page: 26 | Kích thước: 4.19 M | Loại file: ppt

  • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 1
  • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 2
  • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 3
  • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 4
  • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB? - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

MÔN: HÌNH HỌC 6
LỚP: 6c
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP!
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vẽ đoạn thẳng AB,lấy điểm M nằm trên đoạn thẳng .
1)Viết tên các đoạn thẳng có trên hình vừa vẽ
Hãy đo độ dài các đoạn thẳng AM, AB, MB .
So sánh AM + MB và AB.

Tiết 9
Bài 8 : KHI NÀO THÌ AM +MB = AB ?
?1(sgk/120).Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB với AB ở hình 48a và 48b (độ dài đoạn thẳng AB không đổi).
A
M
B
Hình 48a
Hình 48b
M
B
A

1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?
Hình 48a
AM = 2 cm
MB = 3 cm
AB = 5 cm
=>AM + MB AB
A
M
B
=
AM + MB = 2 +3 = 5
AB = 5
Hình 48b
AM = 1,5 cm
MB = 3,5 cm
AB = 5 cm
AM + MB AB
=
AM + MB = 1,5 +3,5
= 5
AB = 5
NX 1 : Nếu M nằm giữa A và B thì

AM + MB = AB

Ngược lại nếu M không nằm giữa A và B thì
AM + MB = AB hay không?
? Điểm M có vị trí như thế nào so với hai điểm A và B để AM + MB = AB
AM = 1 cm

AB = 4 cm
MB = 5 cm
AM + MB =

V?y AM + MB AB

M không nằm giữa A và B
1 + 5 = 6
AB = 4
AM + MB =


A
M
5cm
3,7cm
2,3cm
V?y AM + MB AB

TH 1: A,B,M thẳng hàng
TH 2: A,B,M không thẳng hàng
(4 6)
(65)
3,7 + 2,3 =6
AB = 5
Nếu M không nằm giữa A và B thì
AM + MB AB

NX 2:
Nhận xét:
Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.

Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
Tiết 9
Bài 8 : KHI NÀO THÌ AM + MB = AB

1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB
15:49
Ví dụ: Cho M là một điểm nằm giữa A và B. Biết AM = 5 cm, AB = 8 cm. Tính MB?
Gi?i:
Vì M nằm giữa A, B
nên AM
+ MB
= AB
Thay AM = 5, AB = 8, ta cú :
5 + MB = 8
MB =
MB = 3 (cm)
8 - 5
V?y MB = 3 cm
Cho ba điểm thẳng hàng ta chỉ cần đo ít nhất mấy đoạn thẳng là biết độ dài cả ba đọan thẳng ?
Cho ba điểm thẳng hàng ta chỉ cần đo ít nhất 2 đoạn thẳng là biết độ dài cả ba đọan thẳng
Thước dây
2.Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất
15:49
Thước cuộn
15:49
Thước gấp
15:49
Thước chữ A
Muốn đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trước hết ta phải làm gì ?
Muốn đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trước hết ta phải gióng đường thẳng đi qua hai điểm đó rồi dùng thước cuộn để đo.
* Do kho?ng cỏch gi?a hai di?m A v� B trờn m?t d?t nh? hon d? d�i c?a thu?c cu?n
+ Giữ cố định một đầu của thước tại một điểm .
+Căng th­ước đi qua điểm thứ hai .
CD = 18 m
A
B
- Giúng du?ng th?ng di qua hai di?m A v� B
- Sử dụng thước đo liên tiếp nhiều lần rồi cộng các độ dài lại
AB = 15 + 15 + 8 = 38 (m)
15m
8m
15m
* Đo khoảng cách giữa hai điểm A và B trên mặt đất lớn hơn độ dài của thước cuộn:
Khi di?m M n?m gi?a
hai di?m
A v� B
AM + MB = AB
M là gốc chung của hai
tia đối nhau MA, MB
M là điểm thuộc
đoạn thẳng AB
A, M, B (theo thứ tự)
thẳng hàng
Ghi nh?
v� AM + MB AB
M khụng n?m gi?a A,B
Ch? c?n do 2 l?n l� bi?t d? d�i 3 do?n th?ng
Bi?t A,B,M th?ng h�ng
Bài 1 : Hoàn thành các câu sau:
1. Nếu điểm ..... nằm giữa hai điểm A và C
thì AB + BC = AC
2. Nếu điểm I nằm giữa hai điểm H và K
thì .........................
B
HI + IK = HK
BÀI TẬP VẬN DỤNG
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 2 (Bài 46/121 SGK): Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm. NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK?
GIẢI
Vì N là một điểm của đoạn thẳng IK
N n?m gi?a I v� K
nờn IN + NK = IK
m� IN = 3cm, NK = 6cm
Thay số ta có: 3 + 6 = IK
V?y: IK = 9 (cm)
Bài 3( Bài 47.SGK/ 121)
Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF.
Biết EM= 4cm,EF= 8cm.So sánh hai đoạn thẳng EM và MF
Vỡ M n?m gi?a E v� F
nờn EM + MF = EF
Thay s?, ta cú 4 +MF = 8
MF = 8 - 4
MF = 4 (cm)
V?y EM = MF(=4)
Bài giải
F
M
E
Nh? di?u ki?n khi n�o AM +MB = AB
Bi?t thờm m?t d?u hi?u n?a d? nh?n bi?t m?t di?m n?m gi?a hai di?m cũn l?i.
Do kho?ng cỏch hai di?m khi xa nhau trờn m?t d?t nh? phưuong phỏp c?ng do?n th?ng
L�m b�i t?p cũn l?i SGK/121,122.
Ti?t sau: luy?n t?p
Hưu?ng d?n v? nh�
N
M
A
B
AM + MN = AN
m� AN = BM
BN + NM = BM
n�n AM+MN = BN+NM
AM = BN
?
T/h 1:
Vỡ M n?m gi?a A v� N nờn
Vỡ M n?m gi?a M v� B nờn
Hướng dẫn bài tập 49 (sgk/121
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!
Kính chúc quý thầy cô giáo mạnh khỏe!
Chúc toàn thể các em chăm ngoan học giỏi!