Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Đăng ngày 12/5/2017 10:17:58 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: Huyền Võ Thị | Lần tải: 9 | Lần xem: 6 | Page: 12 | Kích thước: 1.75 M | Loại file: ppt

  • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau - 1
  • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau - 2
  • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau - 3
  • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau - 4
  • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20-11
NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THCS KIM SƠN
1
TỔ TỰ NHIÊN
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 7A2
Hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau:
AB = CD( = 25cm );
xOy = x’O’y (= 450 )
NHẮC LẠI KiẾN THỨC CŨ

1. Định nghĩa
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
Tiết 20
§2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Tiết 20
§2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

1. Định nghĩa
2. Kí hiệu

Hai tam giác ABC và tam giác A’B’C’ bằng nhau , ta viết:
***Qui ước:
Khi viết hai tam giác bằng nhau ta viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự
c) Di?n v�o ch? tr?ng (. . . ): ?ABC = . ; AC = . ; = .
Câu hỏi 2 :
Cho hình vẽ 61
Hình 61
a) Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau hay không (các
cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí
hiệu giống nhau)?Nếu có hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau
của hai tam giác đó.
b) Hãy tìm :
Đỉnh tương ứng với đỉnh A , góc tương ứng với góc N ,
cạnh tương ứng với cạnh AC
a) ?ABC và ?MNP bằng nhau .
Câu hỏi 2 :
Cho hình vẽ 61
Hình 61
b)-Tương ứng với đỉnh A là:
-Tương ứng với góc N là:
-Tương ứng với cạnh AC là:
đỉnh M
góc B
cạnh MP
Kí hiệu là : ?ABC = ?MNP
c) Di?n v�o ch? tr?ng (. . . )
?ACB = ; AC = ;
?MPN
MP
. . . .
. . . .
. . . .
?3: Cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK). Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.
Hình 62
Giải:
Vì ∆ABC = ∆DEF (gt) nên:
BC = EF = 3 (Hai cạnh tương ứng)
(Định lí tổng ba góc)
ABC có:
(Hai góc tương ứng)
ABC = DEF
GT
KL
= 700, = 500
EF = 3
= ?, BC = ?
Hoạt động nhóm
1. Dinh nghia
?ABC v� ?A`B`C`l� hai tam gi�c b?ng nhau.
ABC và A’B’C có:
D?nh nghia: Sgk
2. Kớ hi?u
?ABC = ?A`B`C`
Ti?t 20:HAI TAM GI�C B?NG NHAU
?1
Hai tam giác bằng nhau có:
- c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau
- c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau
9
?3
?2
Một số hình ảnh trong thực tế các tam giác bằng nhau
BÀI TẬP KHUYẾN KHÍCH
Cho tam giác ABC, trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, vẽ tam giác CBD sao cho hai tam giác này bằng nhau.
Chứng tỏ: AB // CD và BD // AC
B
A
C
D
Dặn dò :
1. Học định nghĩa và quy ước
2. Làm bài tập 11, 12, 13 trang 112 Sgk