Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Đăng ngày 12/8/2017 7:00:58 AM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Hiên Nghiêm Thị | Lần tải: 122 | Lần xem: 7 | Page: 15 | Kích thước: 1.72 M | Loại file: ppt

  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 1
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 2
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 3
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 4
  • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Hàm số y=f(x) được cho trong bảng:
a. Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x ; y) của hàm số trên .
b. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên .
KIỂM TRA BÀI CŨ

2
Hàm số y = f(x) được cho trong bảng:
Các cặp (x;y) là :
(-2 ; 3); (-1 ; 2) ; (0 ; -1) ; (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2)
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
-1
-4
N
P
R
M
N
P
Q
R
Đáp án
b-Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy
-Biểu diễn tập hợp các điểm M; N; P; Q; R trên mặt phẳng toạ độ .
-2
-3
-4
1
2
3
4
.
.
.
.
.
M
Q
0,5
1,5
Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
5
Hàm số y = f(x) được cho trong bảng:
Các cặp (x;y) là :
{ (-2 ; 3); (-1 ; 2) ; (0 ; -1) ; (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2)}
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
-1
-4
N
P
R
M
N
P
Q
R
Đáp án
b-Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy
-Biểu diễn tập hợp các điểm M; N; P; Q; R trên mặt phẳng toạ độ .
-2
-3
-4
1
2
3
4
.
.
.
.
.
M
Q
0,5
1,5
?1
1. Đồ thị của hàm số là gì?
Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.
* Khái niệm
Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)
Câu hỏi Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)?
- Liệt kê các điểm thuộc hàm số y = f(x)
- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy
- Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ.
2 . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )
1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )
Xét hàm số y = 2x
?2 Cho hàm số y = 2x
Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2
Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
c. Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ; (2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?
?2 Xét hàm số y = 2x
a. E(-2; -4); F(-1;-2); O(0;0); G(1; 2); H(2; 4)
b.
E .
O
F.
.G
.H
.
Đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
.
2 . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )a
1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )
Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
? 3 Để vẽ đồ thị hàm số y=ax ( a ≠ 0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?
Để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a≠0) cần xác định hai điểm thuộc đồ thị.
10
a. Hãy tìm một điểm A khác điểm O thuộc đồ thị của hàm số trên.
b. Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ?
?4
Xét hàm số y = 0,5x
b. Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5x
y =0,5 x
I
-2
-2
1
2
-1
O
2
-1
1
2 . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )
1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )
2.Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)
Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy
Bước 2: Xác định một điểm A khác O(0;0) thuộc đồ thị hàm số y = ax
Bước 3: Vẽ đường thẳng OA.Ta được đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)
Em hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y =ax (a ≠ 0) ?
2 . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )
1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )
2.Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)
Ví dụ:
Vẽ đồ thị của hàm số y = -1,5x
Giải:
Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.
Với x = -2 thi y=
3
O
-1
2
1
2
1
-1
-2
3
-3
y
x
=> A(-2 ; 3)
---------------
---------------------
A
y = -1,5x
Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
III .Luyện tập và củng cố
Vẽ đồ thị
hàm số
y = x
Vẽ đồ thị
hàm số
y = - x
Vẽ đồ thị hàm số
y = x
O
. A
. B
IV
Đáp án
2
2
-2
1
-2
-1
1
-1
y = - x
a. y = x
-Với x = 1 thì y = 1 => A(1; 1)
-Đường thẳng OA là đồ thị của
hàm số y = x
b. y = - x
-Với x =1 thì y = -1 => B(1; -1)
-Đường thẳng OB là đồ thị của
hàm số y = -x
I
II
III
Bài tập 2 CÁC ĐỒ THỊ SAU VẼ ĐÚNG HAY SAI ?
A .
y = -3x
o
y = -2x
I
II
III
IV
. B
.
C
a) Đồ thị y = -3x

c) Đồ thị y =

b) Đồ thị y = -2x
Vẽ đúng
Vẽ sai
Vẽ sai