Chương III. §2. Phương trình đường tròn

Đăng ngày 8/8/2017 3:14:22 PM | Thể loại: Hình học 10 | Chia sẽ bởi: Giang Phạm Thị Ngọc | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 29 | Kích thước: 8.67 M | Loại file: ppt
  • Chương III. §2. Phương trình đường tròn - 1
  • Chương III. §2. Phương trình đường tròn - 2
  • Chương III. §2. Phương trình đường tròn - 3
  • Chương III. §2. Phương trình đường tròn - 4
  • Chương III. §2. Phương trình đường tròn - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chương III. §2. Phương trình đường tròn, Hình học 10. . nslide.com giới thiệu đến bạn đọc bài giảng Chương III. §2. Phương trình đường tròn .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Chương III. §2. Phương trình đường tròn trong chuyên mục Hình học 10 được chia sẽ bởi bạn Giang Phạm Thị Ngọc đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào thể loại Hình học 10 , có tổng cộng 29 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 10 Hình học 10 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập QUí TH?Y Cễ GI�O CH�O M?NG DỰ GIỜ THĂM LỚP 10A1 1 điểm và Vectơ pháp tuyến 1 điểm và Vectơ chỉ phương 1 điểm và hệ số góc k Câu A và C đều đúng Muốn viết PTTQ của đường thẳng (?) cần xác định các chi tiết nào? 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Lập phương trình đường thẳng của d qua M (-2; 3) và VTPT B, ngoài ra 5x + y + 7 =0 A, bên cạnh đó https://nslide.com/bai-giang/chuong-iii-2-phuong-trinh-duong-tron.th2u0q.html

Nội dung

QUí TH?Y Cễ GI�O
CH�O M?NG
DỰ GIỜ THĂM LỚP 10A1
1 điểm và Vectơ pháp tuyến
1 điểm và Vectơ chỉ phương
1 điểm và hệ số góc k
Câu A và C đều đúng
Muốn viết PTTQ của đường thẳng (?) cần xác định những yếu tố nào?
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
Lập phương trình đường thẳng của d qua M (-2; 3) và VTPT
B. 5x + y + 7 =0
A. 5x + y -13 =0
C. 5x - y + 7 =0
D. -5x + y + 7 =0
SAI
ĐÚNG
ĐÁP ÁN
NEXT
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
Chuyển VTCP thành VTPT
A
B
D
C
Sai rồi
Đáp án
Chúc mừng bạn
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
NEXTCho A( 3;2) và B(-1; 4). Tính t?a d? vec to AB? Suy ra độ dài AB
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
I - Phương trình đường tròn có tâm và
bán kính cho trước :
II- Nhận xét:
III-Phương trình tiếp tuyến của
đường tròn:


Hãy cho biết một đường tròn được xác định bởi những yếu tố nào?
I
R
I - Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước :
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
a) Định nghĩa đường tròn :
Đường tròn là tập hợp những điểm nằm trong mặt phẳng cách một điểm cố định  cho trước một khoảng R không đổi .

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
I - Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước :
b) Phương trình đường tròn
IM = R
(I)
?
Trong mp (Oxy) cho đường tròn (C) có
tâm I(a;b) ; Bk R .
M(x;y) thuộc (C) khi và chỉ khi nào ?
+ Tâm (a, b)
,bán kính R
R
(x – a)2 + (y – b)2 = R2
R
x
O

y0
x0
y
(I) Là phương trình đường tròn
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Tâm I(a;b); bán kính R
Bài tập Viết PT đường tròn (C) biết :
(C) có tâm I(1;-2) và bán kính R = 3
(C) có tâm I (1; 2) và đi qua A (3; 2)
(C) có tâm I (0;0) và bán kính R = 2
b. (C) coù taâm I(1; 2) , vaø ñi qua A(3;2)
Bán kính (C)
Phương trình đương tròn (C ) có dạng
0
x
y
A
I
R
a. Phương trình đường tròn có dạng
c. Phương trình đường tròn có dạng
Khai triển :
II -Nhận xét :
x2 + y2 – 2 x + 4 y – 4 = 0 (1)
PT dạng: x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0
Ta có :
Nháp
2a = -2
2b = 4
c = -4

a = -1
b = 2
c = -4
a2 + b2 – c = (-1)2 + 22 -(-4) = 9
> 0
Vậy (1) là phương trình đường tròn.
Tâm I(1;-2)
Bán kính R = = 3
VD2: Xác định tâm và bán kính đường tròn (C) :
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn ? Nếu là đường tròn, hãy xác định tâm và bán kính ?
a) x2 + 2y2 – 2x + 5y + 2 = 0
b) x2 + y2 – 4x + 8y - 6 = 0
Vì hệ số x2 và y2 khác nhau nên Phương trình đề bài cho không là phương trình đường tròn
a) x2 + 2y2 – 2x + 5y + 2 = 0
Nhận dạng:
Đường tròn x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 có đặc điểm:
+ Bán kính
+ Hệ số của x2 và y2 là như nhau
+ Điều kiện:
+ Trong phương trình không xuất hiện tích xy
+ Tâm  (a;b)
QUẢ BÍ MA
Trở về
Lose one your points!
Viết PT đường tròn có tâm I (3; 2) và bán kính R = 2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
B
A
D
C
Sai rồi
Đáp án
Chúc mừng bạn
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
Trở về
Đường tròn (C): có tâm và bán kính là :
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :
Hết giờ
PT (C) có tâm I (0; 0) và R = 2
A
Đáp án
50/50
B
C
D
Đúng
Sai
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Thời gian
I(-2;4) ; R = 4
I (2;-4) ; R = 4
I (2;4) ; R = 2
I(2;-4) ; R = 2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :
(C ) x2 + y2 – 4x + 8y + 4 = 0 có tâm và bán kính là
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
Viết PT đường tròn có tâm I (-3; 2) và qua A(-1;4)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
I(-4;5) ; R = 4
I (-4;5) ; R = 5
I (-4;-5) ; R = 4
I(4; 5) ; R = 5

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :
(C ) x2 + y2 – 8x - 10y + 25 = 0 có tâm và bán kính là
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thời gian
e) x2 + y2 + 2x – 6y + 2013 = 0
g) x2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0
h) 2x2 + 2y2 – 4x + 8y + 4 = 0
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 4
Nhóm 3
a) x2 – 6x + 5y + 8 = 0
f) x2 + y2 – 4xy + 3x + 2y = 0
c) 2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0
d) (x – 3)2 + (y + 5)2 = 6
b) x2 + y2 – 4y + 2x – 4 = 0
III- Phương trình tiếp tuyến của đường tròn :
b
a
I
(?)
M0(x0;y0)
VTPT:
(x0-a)(x-x0) + (y0-b)(y-y0) = 0
(x0-a)(x-x0) + (y0-b)(y-y0) = 0
x
y
PT tiếp tuyến của đường tròn:
(x-a)2+(y-b)2=R2 tại điểm M0 (x0;y0)
nằm trên đường tròn
III) Phương trình tiếp tuyến
của đường tròn :
VD3 : Viết phương trình tiếp
tuyến tại M0(3;4) thuộc (C) :
(x-1)2+(y-2)2 = 8
Giải :
I(1;2)
Phương trình tiếp tuyến :
b
a
I
(?)
M0(x0;y0)
(x0-a)(x-x0) + (y0-b)(y-y0) = 0
x
y
0
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :
PTTT tại điểm M0(1;2) thuộc
(C): (x+1)2+(y-3)2 = 5
a) 2x + y = 0
b) 2x - y = 0
c) x + 2y = 0
d) x - 2y = 0
Câu 4
HỆ THỐNG KIẾN THỨC
I) Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước :
(I)
II) Nhận xét :
1) PT (I) có thể viết dưới dạng : x2 + y2 -2ax -2by + c = 0 (II)
Tâm I(a;b) ;
2) Kiểm tra xem phương trình (II) có phải là pt đường tròn không?
*. Hệ số trước x2 và y2 phải bằng nhau
*. a2 + b2 - c > 0
Tâm I(a;b) ; bán kính R