Chương IV. §3. Đơn thức

Đăng ngày 12/11/2017 8:22:39 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Huy Trần Quốc | Lần tải: 2 | Lần xem: 27 | Page: 16 | Kích thước: 1.07 M | Loại file: ppt

  • Chương IV. §3. Đơn thức - 1
  • Chương IV. §3. Đơn thức - 2
  • Chương IV. §3. Đơn thức - 3
  • Chương IV. §3. Đơn thức - 4
  • Chương IV. §3. Đơn thức - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Ng­êi thùc hiÖn : Trần Quốc Huy
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC BẠN SINH VIÊN TOÁN-HOÁ K39

Câu 1.
Hãy tính giá trị của c�c biểu thức sau tại x = - 1 ; y = 1.
a) -9x4y
b) 3x3(-3)xy

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1.
Trả lời
a)Thay x = - 1 ; y = 1 vào biểu thức - 9x4y, ta có :
- 9.(-1)4.1 = - 9.1.1 = - 9
V�y biĨu th�c c� gi� tr� l� - 9
b) Thay x = - 1 ; y = 1 vaứo bieồu thửực 3x3(-3)xy , ta coự :
3.(-1)3.(- 3).(-1).1 = 3.(-1).(-3).(-1).1 = - 9
Vậy biểu thức có giá trị là - 9
Câu 2: Cho caực bieồu thửực ủaùi soỏ:
8x5y3z;
3 - 2y;
10x+ y;
2x2y;
2y;
10;
x.
Hãy sắp xếp các biểu thức trên thành 2 nhóm:
NHÓM 1:Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ
NHÓM 2:Những biểu thức còn lại
5(x + y);
KIỂM TRA BÀI CŨ
8x5y3z;
2x2y;
2y;
10;
3 - 2y;
10x+ y;
5(x + y);
x.
ĐƠN THỨC
TIẾT 53
1) DON TH?C:
1S?
1BI?N
TÍCH GI?A CÁC S? VÀ CÁC BI?N
8x5y3z;
2x2y;
2y;
10;
x;
NHÓM 2:

c) 15,5
e) 0
b) 2x3y2z3xy2
Biểu thức nào sau đây là đơn thức ?
là đơn thức không
Bài tập
Đơn thức thu gọn.
x5y3z

M?t s?
M?i bi?n cĩ m?t m?t l?n dưới dạng luỹ thừa với số mũ nguyên dương
8
Hệ số
Phần biến
2) DON TH?C THU GỌN:
Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến , mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.
3) BẬC CỦA MỘT DON TH?C:
8 x5 y3 z
Số mũ là 5
Số mũ là 3
Số mũ là 1
Tổng các số mũ của các biến là 9
Đơn thức có bậc là 9
Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó
4) NHÂN HAI ĐƠN THỨC:
y
x2
x6
x2
x6
)
(
Nhân 2 đơn thức:
-5
x6
y

3
x2
y
-5
y
3
y
.
=
.
(
(
)
)
-5
3
y
(
)
)
(
=
-15
x8
y2
- Để nhân hai đơn thức ta nhân hệ số với hệ số, phần biến với phần biến.
- Mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn.
Chú ý:
10
Tìm tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
THẢO LUẬN NHÓM: Nhóm 1, 2 làm câu a)
Nhóm 3, 4 làm câu b)
Bài tập 1
Đơn thức 2x4y2 có bậc là 6
Đơn thức có bậc là 7
DỄ
KHÓ
Bài 2. Chọn câu hỏi khó hoặc dễ. Trả lời đúng một câu hỏi khó được 100 điểm, một câu hỏi dễ được 50 điểm
Viết một đơn thức
với biến x, y, z
có bậc là 7
Viết 3 đơn thức với
biến x, y và có giá trị
bằng 9 tại x = -1 và y = 1
Phần thưởng là:
Một tràng pháo tay!
Phần thưởng là:
điểm 10
Phần thưởng là một số hình ảnh " Đặc biệt" để giảI trí.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
* BT 10, 11, 12, 13 trang 32 Sgk.
* BT 13 ; 17 ; 18 trang 11 trang 12 SBT


Các đơn thức sau có một đặc điểm chung là gì?

Suy nghĩ và tìm câu trả lời ở nhà.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ
CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ
CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!