Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đến dự giờ thăm lớp
Ví dụ
Bài 18: Chuyển động của vật bị ném
?? Quan sát ảnh chụp các vị trí của vật bị ném từ mặt đất sau những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau
là ?
Ta chỉ xét chuyển động của vật bị ném dưới tác dụng duy nhất của trọng lực => Vậy Quỹ đạo của vật là đường như thế nào??
x
y
? Dự đoán về tính chất chuyển động hình chiếu (Mx) của vật trên phương ngang ox?
? Dự đoán về tính chất chuyển động hình chiếu (My) của vật trên phương thẳng đứng oy?
??? Vậy hãy thiết lập phương trình
chuyển động hình chiếu Mx,My trên hai phương ox và oy!!!!!!
??? Nếu ta có thể biết được chuyển động của hai hình chiếu Mx ,My thì ta có thể suy ra chuyển động của vật M không???!
x
y
O
Chọn hệ trục toạ độ oxy như hình vẽ, với gốc O trùng với vị trí ném
=> x0=0, y0=0
Chọn gốc thời gian là lúc ném
=> t0=0
Chọn hệ quy chiếu
1) Phương trình quỹ đạo
?? Hãy xác định vận tốc ban đầu của Mx(hình chiếu vật trên phương ox)
=> là hình chiếu véc tơ vận tốc ban đầu của vật trên phương ox
x
O

v0x=v0cos

=>Tương tự ta tìm được vận tốc ban đầu của My
=>và gia tốc cũng tương tự
1) Phương trình quỹ đạo
x
y

v0x=v0cos
v0y=v0sin

ax=0
ay=-g=-9,8 m/s2
??Tại sao gia tốc của vật bị ném xiên lại giống hệt gia tốc của vật rơi tự do??
1) Phương trình quỹ đạo
Các phương trình
Gia tốc, vận tốc, toạ độ theo thời gian
? Nếu chọn hệ quy chiếu có
x0, y0, t0 khác không thì sao???
=>Thì đâu có x, y, t lần lượt ta thay bằng
x-x0, y-y0, t-t0.

x = v0 t cos α
y = v0 t sin α- ½ g t2
Rút t từ biểu thức x
t = x/(v0 cos α)
y
x
Parabol, hướng xuống
y = bx + ax2
1) Phương trình quỹ đạo
* Hình chiếu của vật trên phương ngang Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc vx=v0cos
Kết luận tổng quát
trọng tâm của bài này!!!!!!!
* Hình chiếu của vật trên phương thẳng đứng (My) chuyển động thẳng biến đổi đều với
vận tốc đầu v0y=v0sin
Gia tốc ay=-g
* Quỹ đạo của vật là một phần của đường parabol
* Kết hợp hai chuyển động trên ta được chuyển động của vật =>….
?? Quan sát thí nghiệm ảo sau để hình dung về chuyển động...?
v0 x
v0y
2) Tầm bay cao
vx không đổi theo phương ngang.
Khi vật lên tới đỉnh I: vy=0
Ta gọi độ cao cực đại mà vật đạt tới là tầm bay cao.
2)Tầm bay cao
vy = v0 sin α - g t
y = v0 t sin α - ½ g t2
Tại độ cao cực đại vy = 0
=>thời điểm đạt độ cao cực đại tc
0 = v0 sin α - g tc
3)Tầm bay xa
Khi vật trở về mặt đất y = 0, ta có thời điểm chạm đất là tcd
0 = v0 t sin α - ½ g (t)2
Giải ra t:
y = v0 t sin α - ½ g t2
t = 0 Δt
x
khoảng cách giữa điểm ném và điểm rơi (cùng trên mặt đất) là tầm bay xa.
3)Tầm bay xa L?
Thay thời điểm chạm đất td vào ta được
x = v0 t cos α
xd = v0tdcos α
x
xd
y
0
sin (2 α) = 2 sin α cos α
Biện luận tầm bay xa
Kết luận:
Tầm bay xa lớn nhất khi góc lệch là 45 độ
Tầm bay xa bằng nhau khi góc lệch bằng α và (900 – α)
g
Góc ném  và (900-) cho cùng một giá trị L
Lmax khi =450
Biện luận tầm bay xa
Xác định véctơ vận tốc của vật
Từ các phương trình xác định vx , vy
Sau đó vẽ
các véctơ trên
Dùng quy tắc hình bình hành vẽ véctơ vận tốc của vật=> từ hình vẽ ……..
vận dụng cho trường hợp
vật ném ngang từ độ cao h
Bài toán: Một vật nặng ném từ điểm M có độ cao h=45m, với vận tốc ban đầu v0=20m/s theo phương nằm ngang. (lấy g=10 m/s2)
Hãy xác định?
a)Quỹ đạo của vật.
b)Thời gian vật bay trong không khí.
c)Tầm bay xa của vật
d)Vận tốc khi vật chạm đất.
x
y
Ném ngang là ném xiên với góc =00
=>sin =0 và cos =1
và y0=h
h
a) Phương trình quỹ đạo y theo x
x = v0 t
y = h - ½ g t2
Rút thời gian t
t = x/v0
y = h - ½ g (x/v0)2
y = h - ½ (g/v02) x2
y = -½ (g/v02) x2 + h
Parabol, hướng xuống
Thay số vào ta được pt
y=-(1/80)x2+45
b) Thời gian bay t=?
y = h - ½ g t2
khi chạm đất y = 0
0 = h - ½ g t2
Giải ra thời gian bay là t=
Thời gian bay chỉ phụ thuộc độ cao ban đầu h
Giống như rơi tự do
c) Tầm xa L=?
Thay thời gian bay
t=√ 2h/g vào
ta được tầm xa
Tầm xa chỉ phụ thuộc vào độ cao
và vận tốc ban đầu
x = v0 t
Thay số vào ta được
L=20.3=60 m
d) Vận tốc
v
vx = v0
vy = -g t
α
Chạm đất
Thay số vào ta được v=36 m/s
tanα=3/2 =>α =560
Củng cố,Dặn dò:
Vì tiết sau là tiết bài tập nên…..
Trả lời câu 1,2 sgk 83
Làm bài tập 1,2,3,4,5,6.7,8 sgk84
Tham khảo bài từ 2.23 đến 2.26 sbt 23-24
Xin trân trọng cảm ơn các thầy đã tới dự giờ với lớp!!!!!!
nguon VI OLET