Kính chào quý thầy cô giáo dự giờ

Kiểm tra bài cũ :

- Phaựt bieồu ủũnh luaọt vaùn vaọt haỏp daón, bieồu thửực, giaỷi thớch caực ủaùi lửụùng trong coõng thửực?
- Phaựt bieồu ủũnh luaọt II Niutụn?
-Vieỏt caực coõng thửực ve� toaù ủoọ vaứ vaọn toỏc cuỷa chuyeồn ủoọng ủe�u, chuyeồn ủoọng bieỏn ủoồi ủe�u?
Định luật: lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
Biểu thức:


-Định luật II:véctơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của véctơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của véctơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


+ các công thức của chuyển động đều:
v = S/t
x = x0 + vt
+ các công thức của chuyển động biến đổi đều:
-v = v0 + at

-
Các vệt pháo hoa được bắn lên bầu trời cho ta hình ảnh quỹ đạo của vật bị ném lên
Chuyển động của viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng.
Những yếu tố nào quyết định tầm bay cao và bay xa của viên đạn?
TIẾT 25
Bài 18 - CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM
1- Quyừ ủaùo cuỷa vaọt bũ neựm xieõn:
Xem phần 1 SGK em hãy xây dựng phương trình chuyển
động của vật bị ném xiên!
1- Quyừ ủaùo cuỷa vaọt bũ neựm xieõn:
Chọn hệ quy chiếu như thế nào?
Phửụng trỡnh chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt treõn caực truùc toaù ủoọ Ox vaứ Oy coự daùng nhử theỏ naứo ?
- Choùn maởt phaỳng toaù ủoọ xOy laứ maởt phaỳng thaỳng ủửựng chửựa vectụ v0. Goỏc O truứng vụựi ủieồm xuaỏt phaựt cuỷa vaọt
- Dựa vào công thức :y
x
Chiếu lên Ox được:
x0 = 0 ; v0x = v0cos? ; ax = 0.
Chiếu lên trục Oy ta có : y0 = 0 ;
v0y = v0 sin? ; ay = -g =>
vy = v0sin? - gt
y
x
Chiếu lên trục Ox ta có :
x0 = 0 ; vox = v0 cos? ; ax = 0 =>
vx = vox = v0 cos?
1- Quyừ ủaùo cuỷa vaọt bũ neựm xieõn:
- Choùn maởt phaỳng toaù ủoọ xOy laứ maởt phaỳng thaỳng ủửựng chửựa veựctụ v0, goỏc O truứng vụựi ủieồm xuaỏt phaựt cuỷa vaọt. Truùc Oy hửụựng leõn, goỏc thụứi gian laứ thụứi ủieồm neựm vaọt. Ta coự :
=> quỹ đạo của vật là một Parabol.
v0 x
v0y
0
y
x
H
N
K
I
Trường hợp vật được ném từ độ cao h :
y0 = OH = h
Trửụứng hụùp vaọt ủửụùc neựm ngang tửứ ủoọ cao h:
v0y = 0 ; y0 = h; vy = -gt
2 - Ta�m bay cao:
Là độ cao cực đại mà vật lên tới: hmax = H = KI.
+ Tại I : vy = 0 => thời điểm vật lên tới đỉnh I là:
(4)
+ Ta coự ta�m bay cao laứ:
(5)

3 - Ta�m bay xa:
Là khoảng cách giữa điểm ném và điểm rơi(cùng trên mặt đất ) : xmax = L = ON.
+ Khi trở về mặt đất: y = 0 => thay vào (2) ta tìm được thời điểm vật trở về mặt đất là:
(6)
+ Ta coự ta�m bay xa laứ:
(7)

-Tửứ coõng thửực ta�m bay cao (5) ta thaỏy H phuù thuoọc vaứo vaọn toỏc neựm ban ủa�u vaứ goực neựm
-Khi taờng vaọn toỏc ban ủa�u thỡ H vaứ L cuỷa vaọt cuừng taờng.
-Thay ủoồi goực neựm thỡ H luoõn taờng, coứn L thỡ taờng ủeỏn moọt giaự trũ cửùc ủaùi khi = 450 ro�i giaỷm da�n .
Vaọy vụựi moọt giaự trũ L baỏt kỡ luoõn coự hai giaự trũ
phuù nhau.
Thớ nghieọm kieồm chửựng ta�m bay cao vaứ ta�m bay xa cuỷa vaọt.
4. Vật được ném ngang từ độ cao h:
Bài toán:
Vật được ném từ điểm M: h = 45m, v0 = 20m/s (phương ngang).Hãy xác định:
a) dạng quỹ đạo của vật ?
b) t = ? (trong không khí).
c) L = ?.
d) vận tốc khi chạm đất ? (g = 10m/s2 ; Fckk = 0)
Dặn dò:

- Làm các bài tập 3,4,5,6,7,8.
- Ôn lại các khái niệm về lực đàn hồi
nguon VI OLET