TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Toán – Lớp 5B
Cộng hai số thập phân.
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
KIỂM TRA BÀI CŨ
9m = km
0,009
34 tạ = tấn
3,4
18km2 7ha = km2
18,07

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
1,84m
?m
2,45m
Ta phải thực hiện phép cộng:
Ta có: 1,84m = 184cm
429 (cm)
429cm = 4,29m
Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
1,84
2,45
+
,
(m)
2,45m = 245cm
1,84 + 2,45 = ?(m)
*Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
*Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
9
2
4

Toán
Cộng hai số thập phân

429
Em hãy so sánh hai phép tính sau:

4,29
- Giống nhau về cách đặt tính và thực hiện phép tính.
- Khác nhau: Một phép tính có dấu phẩy, một phép tính không có dấu phẩy.
Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, em cần lưu ý điều gì?
- Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, cần lưu ý viết dấu phẩy ở kết quả (tổng) thẳng cột với dấu phẩy ở các số hạng.
b) Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
- Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
15,9
8,75
+
5
2
,
6
482,5
23,44
a) 58,2
24,3
b) 19,36
4,08
+
Bài 1 (Trang 50). Tính:
+
Bài 2 (Trang 50). Đặt tính rồi tính:
a) 7,8 + 9,6
b) 34,82 + 9,75
17,4
44,57
c) 57,648 + 35,37
93,018
Bài 3 (Trang 50). Nam cân nặng 32,6kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

4,8kg
Tóm tắt:
Nam:
Tiến:
32,6kg
? kg
Bài giải:

Tiến cân nặng là:
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4 kg

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào?
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
Phép tính đúng dán thẻ đỏ, phép tính sai dán thẻ xanh
75,8
249,19
57,648
35,37
+
+
1007,19
93,018
17,5
4 ,26
+
57,76
75,8
249,19
+
324,99
17,5
4,26
+
21,76
0,995
0,868
+
1,863
Trò chơi : “Ai đúng”
Cảm ơn các em
học sinh thân yêu!