slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4

Đánh giá đề thi trắc nghiệm và phần mềm hoán vị đề bài giảng Bài giảng khác

Đăng ngày 2/24/2017 11:50:36 AM | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.00 M | File type: pptx
0 lần xem

PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet.php PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_rasch.php Link tải: http://yds.edu.vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022..

Bình luận

Nội dung

PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet.php
PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_rasch.php
Link tải: http://yds.edu.vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022

Sponsor Documents