Dấu hiệu chia hết cho 2

Đăng ngày 12/17/2017 9:38:05 PM | Thể loại: Toán học 4 | Chia sẽ bởi: Hạnh Nguyễn Thị Tuyết | Lần tải: 1 | Lần xem: 30 | Page: 14 | Kích thước: 1.15 M | Loại file: ppt
  • Dấu hiệu chia hết cho 2 - 1
  • Dấu hiệu chia hết cho 2 - 2
  • Dấu hiệu chia hết cho 2 - 3
  • Dấu hiệu chia hết cho 2 - 4
  • Dấu hiệu chia hết cho 2 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Dấu hiệu chia hết cho 2, Toán học 4. . https://nslide.com/bai-giang/dau-hieu-chia-het-cho-2.wavx0q.html

Nội dung

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô

Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
*** Toán **
** Lớp 4 **
Trường Tiểu học Tân Thành A
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Đặt tính rồi tính:
49675 + 15204 96470 - 54823
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Thực hiện các phép tính sau:
10 : 2 =
32 : 2 =
14 : 2 =
36 : 2 =
28 : 2 =
11 : 2 =
33 : 2 =
15 : 2 =
37 : 2 =
29 : 2 =
5
16
7
18
14
5 (dư 1)
16 (dư 1)
7 (dư 1)
18 (dư 1)
14 (dư 1)
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Thực hiện các phép tính sau:
10 : 2 = 5
32 : 2 = 16
14 : 2 = 7
36 : 2 = 18
28 : 2 = 14
11 : 2 = 5 (dư 1)
33 : 2 = 16 (dư 1)
15 : 2 = 7 (dư 1)
37 : 2 = 18 (dư 1)
29 : 2 = 14 (dư 1)
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
10 : 2 = 5
32 : 2 = 16
14 : 2 = 7
36 : 2 = 18
28 : 2 = 14
Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
11 : 2 = 5 (dư 1)
33 : 2 = 16 (dư 1)
15 : 2 = 7 (dư 1)
37 : 2 = 18 (dư 1)
29 : 2 = 14 (dư 1)
Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2.
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Dấu hiệu chia hết cho 2
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Dấu hiệu chia hết cho 2
Số chia hết cho 2 là số chẵn
Chẳng hạn: 0; 2; 4; 6; 8;…;156; 158; 160; ... là các số chẵn.
10 : 2 = 5
32 : 2 = 16
14 : 2 = 7
36 : 2 = 18
28 : 2 = 14
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Dấu hiệu chia hết cho 2
11 : 2 = 5 (dư 1)
33 : 2 = 16 (dư 1)
15 : 2 = 7 (dư 1)
37 : 2 = 18 (dư 1)
29 : 2 = 14 (dư 1)
Chẳng hạn: 1; 3; 5; 7; 9;…;567; 569; 571;...là các số lẻ.
Số không chia hết cho 2 là số lẻ.
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Dấu hiệu chia hết cho 2
Bài 1 : Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84 683; 5782; 8401:
a) Số nào chia hết cho 2 ?
b) Số nào không chia hết cho 2 ?
35
a
b
89
98
1000
744
867
7536
84683
5782
8401
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Dấu hiệu chia hết cho 2
Bài 2 : a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2 .

b)Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Toán
Dấu hiệu chia hết cho 2
TẠM BIỆT