Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Thứ sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021 Môn: Toán Bài: .
1. Viết số tự nhiên liền trước của 179 ; 201 ; 300
3. Viết số tự nhiên liền sau của 179 ; 201 ; 300
2. Muốn viết số tự nhiên liền trước của một số ta làm như thế nào ?
4. Muốn viết số tự nhiên liền sau của một số ta làm như thế nào ?
Trong cách viết số tự nhiên:
1. Ở mỗi hàng có thể viết được một chữ số. Cứ mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.
Chẳng hạn: 10 đơn vị = 1 chục; 10 chục = 1trăm; 10 trăm = 1 nghìn
2. Với mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể viết được mọi số tự nhiên.
Chẳng hạn: *Số “chín trăm chín mươi chín” viết là: 999 . *Số “hai nghìn không trăm linh năm” viết là: 2005 . *Số “sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba” viết là: 685 402 793
- Chẳng hạn, số 999 có ba chữ số 9, kể từ phải sang trái môi chữ số 9
lần lượt nhận giá trị là: 9; 90; 900.
Nhận xét: Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.
Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên
trong hệ thập phân.
Bài 1. Viết theo mẫu:
5864
5 nghìn,8 trăm, 6 chục, 4 đơn vị
Hai nghìn không trăm hai mươi
2 nghìn, 0 trăm, 2 chục, 0 đơn vị
50 500
50 nghìn, 5 trăm, 0 chục, 0 đơn vị
9 000 509
Chín triệu năm trăm linh chín.
Mẫu: 387 = 300 + 80 + 7
Bài 2. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387 ; 873 ; 4738 ; 10 837.
873 = 800 + 70 + 3
4738 = 4000 + 700 + 30 + 8
10 837 = 10 000 + 800 + 30 + 7
Bài 3. Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):
50
500
5000
5 000 000
nguon VI OLET