Chào mừng các thày cô giáo về dự giờ dạy
Mụn toỏn l?p 3A
Giáo viên thực hiện:
Trường tiểu học A VINH NHU?N
NGUY?N TH? MAI PHUONG
Thứ ư ngày tháng năm 2021
toán
1. Kiểm tra bài cũ:
1cm = mm
...
1dm = cm
...
1m = dm
...
10
10
10
2. Bài mới:
km; m; dm; cm; mm
1m = dm
...
10
Thứ ư ngày tháng 10 năm 20
toán
Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 20
Đề - ca - mét.
toán
đề - ca - mét viết tắt là
dam
1dam = m
...
10
héc - tô - mét viết tắt là
hm
1hm = dam
...
10
1hm = m
...
100
Héc - tô - mét
Bài tập
Bài 1: ?
Số
Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 20
1hm = m
1hm = dam
1dam = m
1km = m
1m = cm
1m = dm
1dm = cm
1cm = mm
...
...
...
...
...
...
...
...
100
10
10
1000
100
10
10
10
toán
Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 20
toán
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
2dam = m
...
5hm = m
...
6dam = m
20
500
8dam = m
4dam = m
...
...
...
3hm = m
7hm = m
9hm = m
...
...
...
60
80
40
300
700
900
Mẫu:
Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 20
toán
Bài 3: Tính:
9dam + 4dam =
...
13dam
18hm - 6hm =
...
12hm
6dam + 15dam =
52dam + 37dam =
48hm + 23hm =
...
...
...
16hm - 9hm =
76dam - 25dam =
63hm - 18hm =
...
...
...
Mẫu:
21dam
89dam
71hm
7hm
51dam
45hm
Một cuộn dây dài 2dam. Một cuộn dây ni lông dài gấp 4 lần cuộn dây thừng. Hỏi cuộn dây ni lông dài bao nhiêu mét?
Mời các bạn cùng giải nhé!
Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2012
toán
Bài 4:
Tóm tắt:
Dây thừng
Ni lông
2dam
? m
Bài giải
Cuộn dây ni lông dài số mét là:
Đổi : 2dam = 20 m
20 x 4 = 80 (m)
Đáp số: 80m
km, , ,m, dm, cm, mm
hm dam
Củng cố :
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ!
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!