Chào các em!
Giáo viên: Tran Thi Kim Thao
Chuyên đề toán tổ 5
Kính chào các thầy cô!
Thứ nam ngày 17 tháng 9 năm 2009
Toán
Kiểm tra bài cũ :
1) Đổi các đơn vị đo sau:

a)5400kg = ……. tạ

b)34 tấn = ……. Kg

c)3kg 6g = …….. g
54
34000
3006
Thứ nam ngày 17 tháng 9 năm 2009
Toán

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
1 dam
1m2
Thế nào là đề ca mét vuông?

Một đề-ca-mét vuông
Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dam

1dam2 = 100m2
a) D?- ca- một vuụng
Đề-ca-mét vuông viết tắt là : dam2

1dam2
Thế nào là héc-tô mét vuông?

Một héc- tô-mét vuông
Héc-tô mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm

1hm2 = 100dam2
1 hm
b) He?c -tụ- một vuụng
Héc-tô mét vuông viết tắt là : hm2
Thứ nam ngày 17tháng 9 năm 2009
Toán
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 1: Đọc các số đo diện tích:

105dam2 ; 32 600dam2 ;

492hm2 ; 180 350hm2
Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2009
Toán
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 2 . Viết các số đo diện tích:
d)Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.
c)Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.
b)Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư
đề-ca-mét vuông.
a)Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.
603hm2
18 954dam2
271dam2
34 620hm2
Thứ nam ngày 17 tháng 9 năm 2009
Toán
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 3 a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2dam2=……….m2 3dam2 15m2 =……………..m2
603hm2
18 954dam2
271dam2
34 620hm2
200m2=………dam2 30hm2 =……………dam2
12hm2 5dam2=………dam2 760m2 =……. .dam 2 …… m2
200
315
2
7
1205
60
3000
Thứ nam ngày 17 tháng 9 năm 2009
Toán
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 3 b. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
1m2=……….dam2 1dam2 =…………….hm2
3m2=………dam2 8dam2 =……………hm2
27m2=………dam2 15dam2 =……. .… hm2
Bài 4: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề -ca –mét vuông (Theo mẫu )
5dam2 23m2
16dam2 91m2
32dam2 5m2
Chúc các em
chăm ngoan, học giỏi!
Củng cố-Dặn dò
V? nh� l�m b�i t?p 4