(Tiết 24)
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG.
HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
TOÁN LỚP 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN MỸ
Giáo viên: Nguyễn Sĩ Quang
Khởi động
KIỂM TRA
Nêu các đơn vị đo diện tích các em đã được học ở lớp dưới.
km2 m2 dm2 cm2
Hai đơn vị đo diện tích liền nhau có quan hệ như thế nào?
Gấp hoặc kém nhau 100 lần
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
a) Đề-ca-mét vuông
Một đề-ca-mét vuông (1dam2)
1dam
* Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 dam.
Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2.
* Ta thấy hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2
1dam2 = 100 m2
100 hình vuông 1m2
b) Héc-tô-mét vuông
Một héc-tô-mét vuông (1hm2)
1hm
* Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm.
Héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2.
* Ta thấy hình vuông 1hm2 gồm 100 hình vuông 1dam2
1hm2 = 100 dam2
100 hình vuông 1dam2
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:

105dam2 ; 32 600dam2 ;

492hm2 ; 180 350hm2
Bài 2 : Viết các số đo diện tích:
d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.
c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.
b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư
đề-ca-mét vuông.
a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.
603hm2
18 954dam2
271dam2
34 620hm2
CỦNG CỐ
Ai nhanh, ai đúng?
Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét:
16dam2 91m2 = ?
32dam2 5m2 = ?
 
 
 
 
nguon VI OLET