slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14

Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10 bài giảng Lá

Đăng ngày 9/14/2012 10:24:29 PM | Thể loại: Lá | Lần tải: 783 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: 2.87 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA 3
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên

Đề tài: Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10

Người dạy: Nguyễn Hải Yến
Lớp: Lá 2
Hoạt động 1: Ôn số lượng 9

Trò chơi: Đếm nhanh
1
3
4
6
9
5
7
8
10
2
1
3
4
6
9
5
7
8
10
2
Trong giỏ có bao nhiêu quả táo?
Thêm vào cho đủ là 9
8
9
10
9
Hoạt động 2:
Bé cùng khám phá
1
3
4
6
9
5
7
8
10
1
3
4
6
9
5
7
8
10
1
3
4
6
9
5
7
8
10
9
10
1
3
4
6
9
5
7
8
10
10
10
1
0
Hoạt động 3:Bé Thử tài
Trò chơi: Đội nào tìm đúng
Trò chơi: Đội nào nhanh
Tiết học đến đây đã kết thúc
Xin chân thành cảm ơn các cô
đã đến dự giờ và thăm lớp

Sponsor Documents