Phòng GD & ĐT Huyện Hoằng Hóa
Trường Mầm Non Hoằng Phụ
Giáo viên: Trương Thị Phượng
Lớp: 5A6
Đề tài: Đếm đến 4, nhận biết nhóm 4 đối tượng, nhận biết số 4
Năm học: 2021 - 2022
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
3
2
1
3
2
1
4
4
3
2
1
4
3
2
1
4
4
3
2
1
2
1
1
3
2
1
4
4
nguon VI OLET