Phát biểu định luật II Niutơn ?
Câu 1 :
Kiểm tra bài cũ :
Câu 2 : Chọn câu đúng :
Kiểm tra bài cũ :
A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động được.
B. Một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.
D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.
C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
Bài 15
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 1
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 1
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 1
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 2
I. NHẬN XÉT
 Thí dụ 2
I. NHẬN XÉT
 Nhận xét
A tác dụng lên B
B tác dụng lên A
I. NHẬN XÉT
 Nhận xét
Nếu vật A tác dụng lên vật B thì vật B cũng tác dụng lên vật A. Đó gọi là sự tác dụng tương hỗ ( hay tương tác ) giữa các vật
II. ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN
1) Quan sát thí nghiệm
A
B
II. ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN
1) Quan sát thí nghiệm
 Nhận xét :
II. ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN
2) Định luật
“Hai vật tương tác với nhau bằng những lực trực đối.”
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
- Luôn xuất hiện và mất đi đồng thời
- Lực và phản lực cùng loại ( nếu lực tá`c dụng là lực hấp dẫn thì phản lực cũng là lực hấp dẫn … )
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
A
B
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
- Lực và phản lực có cùng phương, cùng độ lớn, nhưng trái chiều nhau.
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
III. LỰC VÀ PHẢN LỰC
 Đặc điểm :
- Lực và phản lực có cùng phương, cùng độ lớn, nhưng trái chiều nhau.
- Lực và phản lực không cân bằng nhau vì cùng tác dụng lên hai vật khác nhau.
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 01
Một quả bóng bay đến đập vào tường. Bóng bị bật trở lại, còn tường thì vẫn đứng yên. Như vậy có trái với định luật III Niu-tơn không ? Giải thích.
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 02
- Khi Dương và Thành kéo hai đầu sợi dây như hình vẽ thì dây không đứt.
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 02
- Nhưng khi hai người cùng kéo một đầu dây đó, đầu kia buộc vào thân cây thì dây lại đứt. Tại sao ?
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
Một vật đặt trên mặt đất nằm ngang. Có những lực nào tác dụng vàp vật, vào đất ? Có những cặp lực trực đối nào cân bằng nhau ? Có những cặp lực trực đối nào không cân bằng nhau ?
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
V. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài tập 03
nguon VI OLET