KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 22: ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN
Thí nghiệm :
TƯƠNG TÁC GIỮA HAI LÒ XO ĐỨNG YÊN
TƯƠNG TÁC GIỮA HAI LÒ XO CHUYỂN ĐỘNG
Em hãy phát biểu định nghĩa lực và phản lực ?
Ném bóng
H2
H1
H1:
H2:
H3:
M1
M2
Chọn hình đúng ?
M1 < M2
Cho:
H1
H3
Cho M1H1:
H2:
H3:
Chọn hình đúng ?
M1
M2
Bài 4 :
Bài 6:
Hai xe lăn 1 v� 2 có khối lượng m1 = 3kg , m2=1kg chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt 1m/s, 1,5m/s đến va chạm vào nhau . Sau va chạm 2 xe bật ngược trở lại , xe 1 chuyển d?ng 0,25m/s. Tính vận tốc của xe 2 sau va chạm .

BÀI HỌC VỀ NHÀ
Bài cũ :
Nội dung và biểu thức định luật III Niu-Tơn.
Giải bài tập 1 ( SGK / 75 ) và 2.7, 2.15 ( SBT/21,22 )
nguon VI OLET