đUnit 19- TA 3

Đăng ngày 11/7/2013 10:34:15 AM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Hiền Đào Thị | Lần tải: 17 | Lần xem: 1 | Page: 11 | Kích thước: 4.82 M | Loại file: ppt

  • đUnit 19- TA 3 - 1
  • đUnit 19- TA 3 - 2
  • đUnit 19- TA 3 - 3
  • đUnit 19- TA 3 - 4
  • đUnit 19- TA 3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Trường Tiểu học TT Đạm Ri
Môn: Tiếng Anh lớp 3A
Teacher:
Đào Thị Hiền
Gessing game
I. Warm up
dog
tortoise
rabbit
parrot
goldfish
cat
Thursday, May 25 th 2012
UNIT 19 :
OUR PETS
LESSON 2: Part 1, P. 62
Em hãy quan sát tranh
và nhận xét
Con mèo đang đuổi, lùa
theo con chuột
Chassing: đuổi, lùa
a rat
a frog
cat dog

Cats, cats.
I like cats.
Where’s your cats?
He’s chassing a rat.
Dogs, dogs.
I like dogs.
Where’s your dog?
He’s chassing a frog.
2. Listen and say.

Unit 19: Our Pets
LESSON 1: Part 1, 2- P. 60)
2
1
4
3
3.Produce
Em hãy viết lại những đáp án đã
nghe được phần Listen and number.
1. You have got a cat? Yes, I have.
2. You have got a dog? Yes, I have.
3. You have got a fish? Yes, I have.
4. You have got a bird? Yes, I have
Homework:


- Learn by heart new words about our pets

Make 3 sentences with I’ve got / I haven’t got.

- Prepare for the next period.
Goodbye