English 6- The first term tests

Đăng ngày 6/11/2010 10:17:14 AM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Chia sẽ bởi: Mai Nguyễn Thị Xuân | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

bài giảng English 6- The first term tests, Tiếng Anh 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu English 6- The first term tests .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện English 6- The first term tests trong chủ đề Tiếng Anh 6 được chia sẽ bởi user Mai Nguyễn Thị Xuân đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào mục Tiếng Anh 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách cũ) ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Revision for the first term- Grade 6 Periods 51, 52, 53 I) Choose the different word: AfternoonEveningGreetingMorning NameBookBoardRuler ClassroomTableChairdesk HouseWindowDoorClock FineLiveComeOpen BagBookNotebookPen StudentTeacherClassroomClassmate NumberStandSpellSit EraserPencilWaste basketSchool bag StreetSayCloseSit OneFiveTenEleven Ten TwentyThirtyForty-one TwelveFifteenNineEighteen TeacherChildrenClockClassmate Good nightGood morningGood afternoonHi Waste basketWindowDoorClassroom ComeOpenDownClose ElevenTwelvefifteenTwenty MomChild https://nslide.com/bai-giang/english-6-the-first-term-tests.9jl3vq.html

Nội dung

Revision for the first term- Grade 6
Periods 51, 52, 53
I) Choose the different word:
Afternoon Evening Greeting Morning
Name Book Board Ruler
Classroom Table Chair desk
House Window Door Clock
Fine Live Come Open
Bag Book Notebook Pen
Student Teacher Classroom Classmate
Number Stand Spell Sit
Eraser Pencil Waste basket School bag
Street Say Close Sit
One Five Ten Eleven
Ten Twenty Thirty Forty-one
Twelve Fifteen Nine Eighteen
Teacher Children Clock Classmate
Good night Good morning Good afternoon Hi
Waste basket Window Door Classroom
Come Open Down Close
Eleven Twelve fifteen Twenty
Mom Children Thanks Student
Board School bag Eraser Spell
Brother Doctor Sister Father
Chair Couch Stool Table
Living room Window Family Door
Engineer Doctor Teacher Mother
People Bench Classmate Children
Lamp Desk Armchair Stool
Waste basket Miss Mr Mrs
Telephone Television Stereo Nurse
Big Late City Small
Do Go Brush Time
Stool Armchair Bench Desk
Country Class School Grade
After Day Game Lunch
Geography History Literature Timetable
Sport Volleyball Thing Soccer
Watch Math Play Eat
Routine Go End Listen
II) Choose the right answer:
-What is your name? a) My name Lan b) Lan c) My Lan d) a, b and c are right
-How are you , Nam ? a) We fine b) I’m fine c) We’re fine d) a, b and c are right
-How old are you ? a) Fine, thanks b) I’m five years old c) I am fine, thanks d) a, b and c are right
-What is that? a) It’s a eraser b) It an eraser c) It’s a books d) It’s a chair
–Where do you live? a) I lives in Haiphong b) I live Vietnam c) I live in Hue d) I live on Hanoi
–How do you spell your name? a) My name’s Lan b) L-a-n c) Your name’s Lan d) Lan
–Where do you live? a) I live on a house b) I live in a street c) I live on a city d) I live in Hue
Good morning, Mrs Hoa a) Good afternoon b) Good bye c) Good night d) Hello
-What ………those, Wendy? -They’re armchairs. a, are b, ’re c, is d, Both a & c are correct
-What ……he do? -He is a principal. a, do b, is c, does d, are
-What are these? - ……….are couches a, It b, Those c, This d, They
My father is ……engineer. a, the b, an c, a d, All are correct.
What ……that? a, is b, ’s c, are d, Both a & b are correct
One plus eight is ……………. a) Eight b) Nine c) Ten d)Eleven
Twenty- nine minus eleven is ………… a) fifteen b)Forty c) Eighteen d) Thirteen
- What is it ? - It’s an …………….. a) pencil b) orange c) notebook d) apples
How many ……… .are there in the bag? - There ……….an eraser
a) books / is b) eraser / are c) book / are d) erasers / is
Tom’s parents ………….teachers. a) is b) are c) ’s d) a and c are correct
III) Complete the sentences.
1- I am ten ……………old.
2- This ………Lan
3- Hello, I ………..Mai
4- How …………are you?
1, What’s your name? ……….name is Xuan
2, Is ……….name Mai ? Yes, it’s Mai
4, They are engineers. ……….names areTom and John.
5, Are those your pens? Yes, they are ……..pens.
6, Hung is here. That is …….book. ( Hung is a boy)