English 6- The first term tests

bài giảng Tiếng Anh 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 17       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
9jl3vq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/11/2010 10:17:14 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
17
File đã kiểm duyệt an toàn

Revision for the first term- Grade 6 Periods 51, 52, 53 I) Choose the different word: AfternoonEveningGreetingMorning NameBookBoardRuler ClassroomTableChairdesk HouseWindowDoorClock FineLiveComeOpen B,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử English 6- The first term tests, Bài Giảng Tiếng Anh 6 , Bài giảng điện tử English 6- The first term tests, doc, 1 trang, 0.07 M, Tiếng Anh 6 chia sẽ bởi Mai Nguyễn Thị Xuân đã có 17 download

 
LINK DOWNLOAD

English-6-The-first-term-tests.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Revision for the first term- Grade 6
Periods 51, 52, 53
I) Choose the different word:
Afternoon Evening Greeting Morning
Name Book Board Rule
Classroom Table Chair desk
House Window Door Clock
Fine Live Come Open
Bag Book Notebook Pen
Student Teacher Classroom Classmate
Number Stand Spell Sit
Eraser Pencil Waste basket School bag
Street Say Close Sit
One Five Ten Eleven
Ten Twenty Thirty Forty-one
Twelve Fifteen Nine Eighteen
Teacher Children Clock Classmate
Good night Good morning Good afternoon Hi
Waste basket Window Door Classroom
Come Open Down Close
Eleven Twelve fifteen Twenty
Mom Children Thanks Student
Board School bag Eraser Spell
Brother Doctor Sister Fathe
Chair Couch Stool Table
Living room Window Family Doo
Engineer Doctor Teacher Mothe
People Bench Classmate Children
Lamp Desk Armchair Stool
Waste basket Miss Mr Mrs
Telephone Television Stereo Nurse
Big Late City Small
Do Go Brush Time
Stool Armchair Bench Desk
Country Class School Grade
After Day Game Lunch
Geography History Literature Timetable
Sport Volleyball Thing Socce
Watch Math Play Eat
Routine Go End Listen
II) Choose the right answer:
-What is your name? a) My name Lan b) Lan c) My Lan d) a, b and c are right
-How are you , Nam ? a) We fine b) I’m fine c) We’re fine d) a, b and c are right
-How old are you ? a) Fine, thanks b) I’m five years old c) I am fine, thanks d) a, b and c are right
-What is that? a) It’s a eraser b) It an eraser c) It’s a books d) It’s a chai
–Where do you live? a) I lives in Haiphong b) I live Vietnam c) I live in Hue d) I live on Hanoi
–How do you spell your name? a) My name’s Lan b) L-a-n c) Your name’s Lan d) Lan
–Where do you live? a) I live on a house b) I live in a street c) I live on a city d) I live in Hue
Good morning, Mrs Hoa a) Good afternoon b) Good bye c) Good night d) Hello
-What ………those, Wendy? -They’re armchairs. a, are b, ’re c, is d, Both a & c are co
ect
-What ……he do? -He is a principal. a, do b, is c, does d, are
-What are these? - ……….are couches a, It b, Those c, This d, They
My father is ……engineer. a, the b, an c, a d, All are co
ect.
What ……that? a, is b, ’s c, are d, Both a & b are co
ect
One plus eight is ……………. a) Eight b) Nine c) Ten d)Eleven
Twenty- nine minus eleven is ………… a) fifteen b)Forty c) Eighteen d) Thirteen
- What is it ? - It’s an …………….. a) pencil b) orange c) notebook d) apples
How many ……… .are there in the bag? - There ……….an eraser
a) books / is b) eraser / are c) book / are d) erasers / is
Tom’s parents ………….teachers. a) is b) are c) ’s d) a and c are co
ect
III) Complete the sentences.
1- I am ten ……………old.
2- This ………Lan
3- Hello, I ………..Mai
4- How …………are you?
1, What’s your name? ……….name is Xuan
2, Is ……….name Mai ? Yes, it’s Mai
4, They are engineers. ……….names areTom and John.
5, Are those your pens? Yes, they are ……..pens.
6, Hung is here. That is …….book. ( Hung is a boy)

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về English 6- The first term tests
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU