Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

English 6- The first term tests

Đăng ngày 6/11/2010 10:17:14 AM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

bài giảng English 6- The first term tests, Tiếng Anh 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu English 6- The first term tests .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , bài giảng English 6- The first term tests trong chủ đề Tiếng Anh 6 được chia sẽ bởi user Mai Nguyễn Thị Xuân tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào mục Tiếng Anh 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Bài giảng Đề thi kiểm tra Ngoại ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Revision for the first term- Grade 6 Periods 51, 52, 53 I) Choose the different word: AfternoonEveningGreetingMorning NameBookBoardRuler ClassroomTableChairdesk HouseWindowDoorClock FineLiveComeOpen BagBookNotebookPen StudentTeacherClassroomClassmate NumberStandSpellSit EraserPencilWaste basketSchool bag StreetSayCloseSit OneFiveTenEleven Ten TwentyThirtyForty-one TwelveFifteenNineEighteen TeacherChildrenClockClassmate Good nightGood morningGood afternoonHi Waste basketWindowDoorClassroom ComeOpenDownClose ElevenTwelvefifteenTwenty MomChild

https://nslide.com/bai-giang/english-6-the-first-term-tests.9jl3vq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Anh 6


Revision for the first term- Grade 6
Periods 51, 52, 53
I) Choose the different word:
Afternoon Evening Greeting Morning
Name Book Board Ruler
Classroom Table Chair desk
House Window Door Clock
Fine Live Come Open
Bag Book Notebook Pen
Student Teacher Classroom Classmate
Number Stand Spell Sit
Eraser Pencil Waste basket School bag
Street Say Close Sit
One Five Ten Eleven
Ten Twenty Thirty Forty-one
Twelve Fifteen Nine Eighteen
Teacher Children Clock Classmate
Good night Good morning Good afternoon Hi
Waste basket Window Door Classroom
Come Open Down Close
Eleven Twelve fifteen Twenty
Mom Children Thanks Student
Board School bag Eraser Spell
Brother Doctor Sister Father
Chair Couch Stool Table
Living room Window Family Door
Engineer Doctor Teacher Mother
People Bench Classmate Children
Lamp Desk Armchair Stool
Waste basket Miss Mr Mrs
Telephone Television Stereo Nurse
Big Late City Small
Do Go Brush Time
Stool Armchair Bench Desk
Country Class School Grade
After Day Game Lunch
Geography History Literature Timetable
Sport Volleyball Thing Soccer
Watch Math Play Eat
Routine Go End Listen
II) Choose the right answer:
-What is your name? a) My name Lan b) Lan c) My Lan d) a, b and c are right
-How are you , Nam ? a) We fine b) I’m fine c) We’re fine d) a, b and c are right
-How old are you ? a) Fine, thanks b) I’m five years old c) I am fine, thanks d) a, b and c are right
-What is that? a) It’s a eraser b) It an eraser c) It’s a books d) It’s a chair
–Where do you live? a) I lives in Haiphong b) I live Vietnam c) I live in Hue d) I live on Hanoi
–How do you spell your name? a) My name’s Lan b) L-a-n c) Your name’s Lan d) Lan
–Where do you live? a) I live on a house b) I live in a street c) I live on a city d) I live in Hue
Good morning, Mrs Hoa a) Good afternoon b) Good bye c) Good night d) Hello
-What ………those, Wendy? -They’re armchairs. a, are b, ’re c, is d, Both a & c are correct
-What ……he do? -He is a principal. a, do b, is c, does d, are
-What are these? - ……….are couches a, It b, Those c, This d, They
My father is ……engineer. a, the b, an c, a d, All are correct.
What ……that? a, is b, ’s c, are d, Both a & b are correct
One plus eight is ……………. a) Eight b) Nine c) Ten d)Eleven
Twenty- nine minus eleven is ………… a) fifteen b)Forty c) Eighteen d) Thirteen
- What is it ? - It’s an …………….. a) pencil b) orange c) notebook d) apples
How many ……… .are there in the bag? - There ……….an eraser
a) books / is b) eraser / are c) book / are d) erasers / is
Tom’s parents ………….teachers. a) is b) are c) ’s d) a and c are correct
III) Complete the sentences.
1- I am ten ……………old.
2- This ………Lan
3- Hello, I ………..Mai
4- How …………are you?
1, What’s your name? ……….name is Xuan
2, Is ……….name Mai ? Yes, it’s Mai
4, They are engineers. ……….names areTom and John.
5, Are those your pens? Yes, they are ……..pens.
6, Hung is here. That is …….book. ( Hung is a boy)

Sponsor Documents