TRÒ CHƠI: ĐI TÌM SỐ MAY MẮN
1
2
3
4
5
Hai Bà Trưng hi sinh ở đâu ?
Cấm Khê
Hằng năm , chúng ta kỉ niệm Hai Bà Trưng vào ngày nào?
Vào dịp kỉ niệm ngày mùng 8 tháng 3
May mắn
Năm 42 ,vua Hán chọn ai chỉ huy đạo quân tấn công nước ta ?
Mã Viện
Đạo quân Hán xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân ?

Hai vạn quân tinh nhuệ , hai nghìn xe và thuyền các loại cùng nhiều dân phu
nguon VI OLET