MÔN: KHÁM PHÁ KHOA HỌC
HOẠT ĐỘNG:TRÒ CHUYỆN MỘT SỐ PHƯƠNG TIÊN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
LỚP: MẪU GIÁO LỚN 1
GIÁO VIÊN:VŨ HOÀNG HOÀI THƯƠNG
nguon VI OLET