GDCD 12 - Bài 1

Đăng ngày 10/25/2012 10:08:29 PM | Thể loại: GDCD 12 | Chia sẽ bởi: Duy Trần Thiện | Lần tải: 38 | Lần xem: 5 | Page: 19 | Kích thước: 2.44 M | Loại file: ppt
  • GDCD 12 - Bài 1 - 1
  • GDCD 12 - Bài 1 - 2
  • GDCD 12 - Bài 1 - 3
  • GDCD 12 - Bài 1 - 4
  • GDCD 12 - Bài 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng GDCD 12 - Bài 1, GDCD 12. . nslide giới thiệu đến bạn đọc thư viện GDCD 12 - Bài 1 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện GDCD 12 - Bài 1 trong chuyên mục GDCD 12 được chia sẽ bởi bạn Duy Trần Thiện đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục GDCD 12 , có 19 page, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (tt) 3, cho biết thêm Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức Quan hệ giữa Pháp luật với Kinh tế Phụ thuộc: Pháp luật phụ thuộc vào kinh tế; quan hệ kinh tế quyết định nội dung PL, Kinh tế đổi thay thì PL cũng đổi thay theo PL có Tính độc lập tương đối: nên có sự tác động trở lại kinh tế theo hướng: + Tích cực: PL phù hợp -> Phản ánh đúng quy luật khách quan -> kích thích kinh tế phát triển + Tiêu cực: PL lạc hậu, ko phản ánh được những quy luật https://nslide.com/bai-giang/gdcd-12-bai-1.8rmlyq.html

Nội dung

Bài 1:
PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (tt)
3. Mối quan hệ giữa pháp luật với
kinh tế, chính trị, đạo đức
Quan hệ giữa Pháp luật với Kinh tế
Phụ thuộc: Pháp luật phụ thuộc vào kinh tế; quan hệ kinh tế quyết định nội dung PL, Kinh tế thay đổi thì PL cũng thay đổi theo
PL có Tính độc lập tương đối: nên có sự tác động trở lại kinh tế theo hướng:
+ Tích cực: PL phù hợp -> Phản ánh đúng quy luật khách quan -> kích thích kinh tế phát triển
+ Tiêu cực: PL lạc hậu, không phản ánh được các quy luật khách quan - > kìm hãm sự phát triển của kinh tế - xã hội
Ví Dụ:
Trước 1986, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế bao cấp cho nên không có luật doanh nghiệp tư nhân. Nhưng hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, Nhà nước đưa ra luật doanh nghiệp tư nhân
Các quan hệ
kinh tế phát triển
Biến đổi nội dung
và hình thức
của pháp luật
b. Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị
Pháp luật là phương tiện để thực hiện đường lối, hình thức biểu hiện của chính trị
Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị được thể hiện tập trung trong mối quan hệ giữa đường lối chính trị của đảng cầm quyền và pháp luật của nhà nước.
c. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
 
Trở thành tội
phạm bị cả pháp luật và
đạo đức xã hội lên án.
Đạo đức giới trẻ
xuống cấp trầm trọng
- Khác nhau :
Hình thành từ đời sống xã hội.
Hình thành từ đời sống xã hội, được Nhà nước thể chế hóa.
Các quan niệm, chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của con người (về thiện ác, công bằng, danh dự, nhân phẩm, bổn phận….).
Các quy tắc xử sự, quyền
và nghĩa vụ pháp lý của các cá nhân, tổ chức, trong các quan hệ do pháp luật điều chỉnh
Trong nhận thức, tình cảm của con người
Văn bản do nhà nước ban hành
Dư luận xã hội
Giáo dục cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước
Giống nhau:
Các quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức đều là các chuẩn mực để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhưng khác nhau về hình thức thể hiện, về phương thức tác động.

Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ như thế nào?
Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện của sự công minh, lẽ phải, tự do, công bằng và bảo vệ các giá trị đạo đức cao cả.
Nhiều quy tắc đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội đã được Nhà nước ghi nhận thành các quy phạm pháp luật.
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ, kính cha…”
Điều 35, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biêt ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha, mẹ”.
Ví Dụ:
Ở một số địa phương, theo tập quán, hôn nhân giữa những người có họ trong vòng 5 đời bị coi là không hợp đạo lý.
Luật Hôn nhân và gia đình chỉ quy định không được kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (điều 10)
KẾT LUẬN
- Đường lối chính trị đúng đắn, các quan hệ kinh tế - xã hội tiên tiến, các nguyên tắc đạo đức tiến bộ là nền tảng nội dung của một hệ thống pháp luật tốt.
- Ngược lại, một hệ thống pháp luật tốt là phương tiện có hiệu lực đưa đường lối chính trị của Đảng cầm quyền đi vào cuộc sống, tạo hành lang tin cậy cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội và hòan thiện nhân cách con người.
4. Vai trò của pháp luật trong đời sống


a) Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội
Nhờ có PL nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, giám sát được mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vị lãnh thổ của mình.
CÁN CÂN CÔNG LÝ
Trước tiên Nhà nước phải làm ra pháp luật và pháp luật đó phải là pháp luật tốt. Một pháp luật được coi là tốt nếu nó được đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản như:
+ Tính toàn diện
+ Tính đồng bộ, thống nhất
+ Tính phù hợp
Nhà nước phải công bố công khai, kịp thời các văn bản, quy phạm pháp luật tiến hành nhiều biện pháp thông tin phổ biến.
Tóm lại: để phát huy vai trò là công cụ chủ yếu để Nhà nước quản lý xã hội thì nhà nước phải tổ chức ba khâu: Xây dựng pháp luật. thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật.
Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật
Nhà nước cần phải làm gì?
Làm cho người dân
biết pháp luật
Biết quyền lợi và
nghĩa vụ vủa mình
b. Pháp luật là công cụ để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Pháp luật
Đảm bảo và phát huy quyền tự do của mỗi công dân
Thước đo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
Đảm bảo bằng
Hệ thống pháp luật; Hiến pháp luật; văn bản QPPL


Mọi
công dân,
tổ chức,
cơ quan,
công chức
nhà nước


Có nghĩa vụ tôn trọng quyền
và thực hiện quyền công dân

Có quyền yêu cầu nhà nước giải quyết
theo quy định của pháp luật nếu có sự
vi phạm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp


QUYỀN
Bình đẳng
QUYỀN
Tự do dân chủ
QUYỀN
Phát triển
Vai trò pháp luật với 3 nhóm quyền cơ bản của công dân: