Giáo an điển tử lớp 3 mới Unit 19: Our pets

Đăng ngày 4/2/2014 2:49:20 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Loan Trầm Thị | Lần tải: 194 | Lần xem: 5 | Page: 18 | Kích thước: 3.69 M | Loại file: ppt

  • Giáo an điển tử lớp 3 mới Unit 19: Our pets - 1
  • Giáo an điển tử lớp 3 mới Unit 19: Our pets - 2
  • Giáo an điển tử lớp 3 mới Unit 19: Our pets - 3
  • Giáo an điển tử lớp 3 mới Unit 19: Our pets - 4
  • Giáo an điển tử lớp 3 mới Unit 19: Our pets - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

WELCOME TO TEACHERS AND STUDENTS
Về dự giờ môn tiếng anh lớp 3/2
Giáo viên thực hiện : Trầm Thị Loan
Teacher`s name: Tram ThiLoan
THI TRAN CAU NGANG PRIMARY SCHOOL
WELLCOME TO OUR CLASS
Class: 3/2
Play a game :
“Matching”
blue
green
brown
yellow
pink
1.
2.
3.
4.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
Saturday, April 6th 2014
Unit 19:
OUR PETS
Lesson one: 1, 2( P60)
Unit 19:
Our Pets
NEWWORDS:
Lesson 1: 1,2. P 60
- a tortoise:
- a rabbit:
con chó
con rùa
con thỏ
- a dog:
- a goldfish:
cá vàng
- a parrot:
con vẹt
Tuesday, April 16th 2013
Unit 19:
Our Pets
NEWWORDS:
Lesson 1: 1,2. P 60
- a tortoise:
- a rabbit:
con chó
con rùa
con thỏ
- a dog:
- a goldfish:
cá vàng
- a parrot:
con vẹt
Tuesday, April 16th 2013
pets
- pets:
con vật nuôi
Play a game :
“What and where”
parrot
dog
goldfish
tortoise
pet
rabbit
Tuesday, April 16th 2013
Unit 19:
OUR PETS
Lesson 1: 1,2. (P.60)
Tuesday, February 16th 2013
Unit 19:
OUR PETS
Lesson 1: 1,2. (P60)
 Models:
* Nói ai đó có/ sở hữu một con vật nuôi nào đó:
I`ve got a dog.
I haven`t got a tortoise.
II. Look and say:
* I have got a dog.
I’ve got a tortoise.
I haven’t got
’ve got = have got: có
Haven’t got = have not got: không có
Tuesday, February 16th 2013
Unit 19:
OUR PETS
Lesson 1: 1,2. (P60)
Unit 19:
Our Pets
I. Look, listen and repeat:
Lesson 1: 1,2. P 60
- a pet:
- a tortoise:
- a rabbit:
con chó
con thú cưng
con rùa
con thỏ
- a dog:
- a goldfish:
cá vàng
- a parrot:
con vẹt
Tuesday, April 16th 2013
II. Look and say:
* I have got a dog.
I’ve got a tortoise.
I haven’t got
’ve got = have got: có
Haven’t got = have not got: không có
*Homework:
* Học thuộc các từ mới và viết 2 câu theo mẫu câu vừa học.
Thanks For Your Attention!
Good bye,
Thanks for your attention!
good bye!
Teacher: Tram Thi Loan
Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!
Chúc các em cham ngoan, học giỏi!